Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

PJD Krokuvoje: 1400 jaunimo grupė iš Lietuvos

Krokuva šiomis dienomis tapo Pasaulio Jaunimo sostine. Į Jaunimo dienas Krokuvoje atvyko beveik 1400 jaunimo iš Lietuvos. Drauge su jais atkeliavo 32 kunigai. Į Jaunimo iškilmes atvyko 5 vyskupai: Arūnas Poniškaitis, Linas Vodopjanovas, Kęstutis Kėvalas, Jonas Ivanauskas ir Rimantas Norvila.

Kaip jau buvo pranešta, antradienį jaunimas dalyvavo Jaunimo Dienų atidarymo šv. Mišiose Blonie aikštėje, kurioms vadovavo Krokuvos arkiv. kard. St. Dziwisz. Antradienį atidarymo Mišių išrinktųjų grupėje dalyvavo Kristina Trinkūnaitė. Tema: Gailestingumas.

Trečiadienio katechezę Fatimos Dievo Motinos bažnyčioje (Maly Plašuv g.) vedė vysk. Kęstutis Kėvalas (taip pat kalbėjo t. Lukas Laniauskas). Vysk. K. Kėvalas savo katechezėje visų pirma, pasveikino visus susirinkusius. Prisiminė, kuomet Kelne (Vokietijoje) drauge su popiežiumi šventė šv. Mišias Jaunimo dienose. Drauge su kun. L. Laniausku SJ paliudijo Dievo Gailestingumo darbą ‘dabar’ (Tuomet Toronte 2002 metais Lukas liudijo popiežiui kaip pasaulietis. Šiandien jis liudijo Dievo darbus kaip kunigas). Katechezėje „Dabar yra malonės laikas“ vysk. K. Kėvalas akcentavo žodį „dabar“. Kvietė būti gailestingais “dabar”. Kvietė priimti Dievo malonės dovanas „dabar“. Kvietė tapti Dievo Gailestingumo ženklu „dabar“. Į klausimą, kaip vyskupas pats patyrė Dievo gailestingumą, jis atvirai ir nuotaikingai pasidalino savo pašaukimo istorija. Šv. Mišiose, kurioms vadovavo vysk. K. Kėvalas, pamokslą pasakė vysk. Linas Vodopjanovas, komentuodamas Evangeliją apie viešą nusidėjėlę. “Mes pavargstame prašyti pagalbos ir atleidimo. Gal būt, kartais galvodami, kad negerai prašome. O Jėzus niekuomet nepavargsta atleisti”, – sakė pamokslininkas. Po šv. Mišių vyko Jaunimo festivalis. Veikė Pašaukimų ekspozicijos ir Akademijos bei Paroda – „Marija – Gailestingumo Motina“.

Pirmąją PJD savaitę, liepos 20-25 dienomis, nuo trečiadienio iki penktadienio, jaunimas iš viso pasaulio vykdė Jaunimo dienų programą įvairiose Lenkijos vyskupijose. Panevėžio vyskupijos jaunimas iš vyskupijos centro ir aplinkinių dekanatų jiems numatytą programą vykdė ‘Kryžiaus išaukštinimo’ parapijoje. Trečiadienio vakarą svečius iš Panevėžio džiugiai pasitiko itin gausus būrys tos parapijos žmonių. Šioje parapijoje anksčiau darbavosi kun. Pawel Andrzejewski, Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro bendradarbis. Visi 50 jaunuolių buvo priimti šeimose. Priimančios šeimos parodė tokį atvirumą, kad subyrėjo bet kokie dar buvę išankstiniai įsivaizdavimai apie kaimynus. Šeimų nariai dėmesingai atsiliepdavo į įvairius jaunimo ir Jaunimo dienų poreikius, sudarydami piligrimams išskirtinai visus patogumus.

Krokuva supažindina su savo miesto šventaisiais, tokiais kaip šv. Stanislovas iš Ščepanovo 11a., Šimonas iš Lipnico, karaliaus Kazimiero Jogailaičio nuodėmklausys, Jacek‘as Odrovonžas, pirmas lenkas priėmęs abitą net iš paties šv. Domininko, Jadvyga Andegavenska, vengrų ir lenkų karaliaus Liudviko dukra, Jogailos žmona, Dievo tarnas Petras Skarga – I Vilniaus universiteto rektorius, br. Albertas, albertiniečių vienuolijos įkūrėjas, vysk. Juzefas Sebastijonas Pelčaras, vienas garsiausių XIXa. pab. ir XX a. pr. apaštalas. Lenkija viso turi 32 šventuosius (su Jonu Pauliumi II) ir 119 palaimintųjų bei kankinių. Be to, dar 108 II-ojo Pasaulinio karo kankiniai: tame tarpe 1 vyskupas, kunigai, seserys vienuolės ir pasauliečiai (1999 ).

Varšuva taip pat supažindino piligrimus su savo šventaisiais: Andrejumi Bobola, dirbusiu ir Vilniuje, Stanisław Kostka, sj, Wojciechu, palaimintaisiais: Br. Markievičium, Ed. Bojanowskiu, Honoratu iš Białej (Wacław) Koźmińskiu, kapucinu, (1829- 1916; 1988), kun.Ignacu Kłopotowskiu, (1866- 1931; 2005, Warszawa), kun. kankinys Jerzy Popiełuszko, (1947-1984, 2010), Maria Teresa Ledóchowska, vienuole, (1863- 1922; 1975), vysk. kankiniu Michału Kozalu, (1893-1943; 1987), prancišk. Kontentualu Rafału (Melchior) Chylińskiu, (1694- 1741;1991), Regina Protmann, šv. Kotrynos mergelės ir kankinės vienuolyno įkūrėja (1552-1613; 1999), kun. komunizmo kankiniu Władysławu Findyšu (1907- 1964; 2005). Atrodo, ypatingą įspūdį jaunimui paliko Andrėjaus Bobolės t. jėzuitų globojama šventovė Rakovieckos gatvėje.

Varšuvoje jaunimas iš Panevėžio vyskupijos ne tik aplankė šventųjų šventoves, pagerbė relikvijas, susipažino su jų nuveiktais darbais, bet veikiau pajuto, jog šie žmonės taip pat kūrė Varšuvos miestą. Jie ima suvokti, jog Krokuvos šventieji kūrė ir tebekuria Krokuvos miestą. Jog mes visi esame atsakingi ir kuriame savo gyvenamąją aplinką ir savo miestą. Jaunimas jautriai ima suvokti, jog ateitis priklauso šventumui. Varšuvoje buvo karšta. Krokuvoje – dar karščiau. Krokuva – sausakimša jaunų žmonių. Krokuva, gi, apčiuopiamai tampa Pasaulio Jaunimo sostine.

Ketvirtadienio rytmetį pilnutėlėje Fatimos DM bažnyčioje, Maly Plašuv gatvėje, piligrimai išklausė vysk. R.Norvilos katechezę „Leiskime sau būti paliestiems Kristaus gailestingumo“. Vyskupas plėtojo dialektinę paralelę tarp VI a.pr.Kr. fil. Herakleito minties: „Negalima du kartus įbristi į tą pačią upę“ ir mūsų liaudies išminties: ir vėl „užlipti ant grėblio“. Ši gyvenimo akimirka jau nebesugrįš… Gauname vis naujas galimybes… Ir Dievas mums vis atsiskleidžia naujai, nepakartojamai.

„Dievas žmogaus atžvilgiu elgiasi kitaip. Jis didis, tačiau jo akivaizdoje galime jaustis ramiai… Baimę pakeičia meilės ryšys.  Dievo gerumo žmogui ryšys…“ Ganytojas citavo s. Faustiną: “Kai pažįstu Tavo didybę ir grožį, o mano Dieve, neapsakomai džiaugiuosi tuo, kad toks didis yra Viešpats …Kuo labiau Jį pažįstu, tuo karščiau trokštu Jį mylėti” (Dienoraštis 525), – kalbėjo vyskupas.

„Gailestingumo metai prabyla mums apie tai nauju būdu ir kviečia pažvelgti atnaujintu žvilgsniu. Dievo meilė mums skatina vis labiau gręžtis į jį. Tai formuoja mano bendrystės su Dievu patirtį… Meilės su juo ryšys veda į amžiną bendrystę, buvimo drauge išsipildymą. Tai-viso gyvenimo šansas. Dievas dosniai dalijasi savu gėriu. „Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga“ (Mk 4, 27). Mokykimės vis labiau atsiverti Dievui, pasitikėti Juo…Priimti jo Gailestingąją meilę…“, – kvietė Ganytojas.


Vatikano radijui kun. Algirdas Dauknys