Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Kardinolas B. Stella: Šv. Klara Asyžietė moko evangelinės esmės ir radikalumo

 

Ką reiškia dalyvauti išvaduojančiame Dievo karalystės projekte ir juo dalytis? Tokį klausimą šv. Klaros Asyžietės liturginės šventės Mišiose iškėlė kardinolas Beniamino Stella, Dvasininkijos kongregacijos prefektas. Šventės Mišias jis aukojo Asyžiuje ketvirtadienį rugpjūčio 11 dieną prie Šv. Klaros relikvijų, jai dedikuotoje bazilikoje. Su kardinolu koncelebravo ir Mišiose dalyvavo daug Asyžiaus pranciškonų dvasinės šeimos narių ir vyskupijos atstovų – vyskupas , vienuoliai, kunigai, pasauliečiai. Daugelis jų taip pat dalyvavo šv. Klaros šventės maldos vigilijoje Šv. Damijono šventovėje.

Pasak kardinolo Stella, šventoji Klara yra nuolatinis priminimas Bažnyčiai, kad sugrįžtų prie evangelinės esmės ir radikalumo. Šventosios Klaros dvasinis tvirtumas pasižymėjo trilypiu gebėjimu įsiklausyti į Kristaus balsą, džiaugsmingai jį sekti ir liudyti jo meilę.

„Atsiliepimas į Kristaus kvietimą sudaro krikščioniško gyvenimo pagrindą. Dievas veikia mus ne naudodamas prievartą, o tampa mažu ir nuolankiu, tarsi norėdamas išmaldauti kad ir nedidelį erdvės plotą mūsų širdyje, kaip jaunikis, kuris beldžiasi į savo mylimosios duris.

Turime leistis būti išvedamais į dykumą, kad galėtume susikurti savyje „tuščios erdvės“, nes kai širdis laisva nuo bet kokio triukšmo, tada ji gali priimti Dievo žodį, kuris išvaduoja, perkeičia, gydo“.

Anot kardinolo Stella, to labai reikia ne tik kiekvienam mūsų asmeniniame gyvenime, bet ir Bažnyčiai, kuriai reikia įveikti aktyvizmo ir pasaulietiškumo pagundą, kad leistųsi būti Dievo vedama pas Viešpatį ir jį tyloje šlovintų.

„Tik kontempliuodamas Kristų šv. Klaros pavyzdžiu tikintysis atras savo džiaugsmo šaknis. Mes juk nesigiriam tuščiai ir paviršutiniškai savimi ar savo jėgomis ir neieškome savo gyvenimo džiaugsmo netikruosiuose stabuose, o pasitikime Dievu, kuris mus palaiko, lieka ištikimas net tada, kai parpuolame ir mus atveria nesibaigiančio gyvenimo ir susitikimo malonei“, kalbėjo kardinolas.

„Šitoks džiaugsmas užkrečia; esame Viešpaties meilėje, kad duotume vaisių pasauliui. Viešpats kviečia dalytis jo džiaugsmu, išeiti link kitų ir išlieti gyvenimą meilėje“. Prisiminęs popiežiaus Pranciškaus žodžius, kardinolas sakė, kad tai džiaugsmas, kurį suteikia visiems skirtos misionieriškos meilės vykdymas. „Tokį misionierišką troškimą galėsime įgyvendinti jei tapsime patikimais Dievo meilės liudytojais“, sakė Mišių homilijoje kardinolas Beniamino Stella.

Užbaigdamas homiliją Šv. Klaros šventės dieną Asyžiuje kardinolas Stella pakvietė dalyvauti išvaduojančiame Dievo karalystės projekte ir juo dalytis. Tai kvietimas kasdien skirti šiek tiek laiko Dievui; pajusti priklausymo jam džiaugsmo skonį ir šį džiaugsmą paskleisti į visą pasaulį; paaukoti savo gyvenimą meilei, tarnystei ir solidarios artimo meilės darbams, ypač vargšų globai.