2016 09 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Kun. M. Ragaišis: „Kard. W. Kasper knyga apie gailestingumą – itin aktuali“

Dabartiniu metu Bažnyčios gyvenimo ir teologinio diskurso centre atsidūrė gailestingumo tema. Prie to nemažai prisidėjo popiežius Pranciškus, paskelbęs Gailestingumo jubiliejų ir nuolat keliantis šią temą viešojoje erdvėje. Apie gailestingumą kalbama įvairiuose renginiuose, rašomi straipsniai ir knygos, propaguojamos Dievo gailestingumą akcentuojančios pamaldumo formos, didelis dėmesys jam skiriamas Mišių metu sakomuose pamoksluose.

Tačiau tenka pastebėti, kad plėtojant gailestingumo temą neretai tik paviršutiniškai aptariamas jos teologinis pagrindas. Tad galima tik pasidžiaugti ką tik knygynuose pasirodžiusia garsaus vokiečių teologo kardinolo Walterio Kasperio knyga „Gailestingumas: pamatinė Evangelijos sąvoka ir krikščioniškojo gyvenimo raktas“ (išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“), kurioje gailestingumas nagrinėjamas teologijos mokymo visumos kontekste. Mokslinis knygos pobūdis nesutrukdė autoriui išlaikyti nesudėtingą kalbėjimo stilių. Jis taikliai išryškina aptariamų dalykų aktualumą ir iš jų kylančius padarinius krikščioniškam gyvenimui.

Skaitytojas kviečiamas ne tik susipažinti su teologinio mokymo doktrina ir įvairiomis šios prieitimis, bet ir mąstyti apie tai, kokią vietą gailestingumas užima tikėjimo praktikoje, kaip jis paveikia santykį su Dievu ir artimu. Neapsiribojama tik individualiu lygmeniu, bet aptariamas ir gailestingumo vaidmuo visuomenės gyvenime.

Autorius paskirų skyrių nesujungia į temines dalis, tačiau jo dėstyme aiškiai galima atsekti dogminės teologijos metodui būdingą padalijimą. Pirmuosiuose skyriuose aptariama šiandienė gailestingumo problematika, jo vieta mūsų kultūroje bei ligšioliniame teologijos mokyme, kuriame, kaip taikliai pastebi autorius, jis buvo primirštas ar netgi ignoruojamas. Atskleidžiamos gailestingumo temos prieigos filosofiniame diskurse bei įvairiose religijose, tačiau neapsiribojama tik skirtingumų iškėlimu bei aprašymu, bet ieškoma ir sąlyčio taškų.

Toliau autorius nagrinėja Dievo gailestingumo esmę bei specifiškumą atskleidžiančias biblines temas, parodydamas, kaip ir kokia prasme gailestingumas yra pamatinė Evangelijos sąvoka, netgi jos suma.

Vėliau jis kalba apie gailestingumo temos vietą sisteminiame teologijos mokyme, po to gailestingumas aptariamas kaip neatsiejama krikščioniškojo gyvenimo dalis ir jo supratimo raktas. Pristatoma ir Bažnyčios vykdoma gailestingumo tarnystė, besireiškianti skelbime, sakramentiniame sutaikinime bei gailestingumo kultūros kūrime tiek savo viduje, tiek visuomenėje, kurioje ji egzistuoja ir veikia. Nemažas dėmesys skiriamas ir gailestingumo vaidmens humaniškos visuomenės bei valstybės kūrime aptarimui.

Knyga užbaigiama pristatant Mariją kaip tobulą gailestingumo įrankį bei provaizdį.

Kardinolo Walterio Kasperio knyga „Gailestingumas: pamatinė Evangelijos sąvoka ir krikščioniškojo gyvenimo raktas“ yra labai informatyvi, tačiau taip pat ji kviečia nepasilikti teorinio lygmens, ragina gyventi gailestingumu ir vykdyti jį kasdienybėje.

Kun. teol. dr. Mindaugas Ragaišis