Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2016 10 04

Pranciška Bubelytė FDCJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Lietuvoje posėdžiavo Europos lietuviams patarnaujantys kunigai

Nuotraukos autorius – Kostas Kajėnas

Bernardinai.lt

Rugsėjo 12–14 dienomis LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas sukvietė susitikti Lietuvoje Europos lietuvių dvasininkus į kas beveik antri metai vykstantį jų suvažiavimą, kurio metu ne tik susitinkama ir pasikeičiama informacija, bet ir meldžiamasi, bendraujama neformalioje aplinkoje.

Šįkart kaip ir paprastai suvažiavimą pradėjo suvažiavusių dvasininkų bendra malda – Eucharistijos šventimas Dievo Gailestingumo šventovėje su Vilniaus arkivysk. Gintaru Grušu ir jo padėjėju vysk. Arūnu Poniškaičiu.

Antrają dieną suvažiavimo dalyviai rinkosi Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje. Suvažiavimas buvo pradėtas bendra Valandų liturgijos Rytmetine malda, jo jos sekė posėdžiai. Europos lietuvių sielovadai atstovavo dvasininkai iš jiems priskirtų šalių: kun. Egidijus Arnašius iš Airijos, kun. Petras Gucevičius iš Seinų, kun. Marius Talutis iš Punsko, kun. Oskaras Volskis iš Norvegijos, kun. Petras Tverijonas ir kun. Ramūnas Gerdauskas iš Jungtinės Karalystės, kun. Virginijus Grigutis iš Vokietijos, kun. Juan Carlos Escutero iš Islandijos, t. Algis Gudaitis SJ iš Latvijos, kan. Anupras Gauronskas iš Karaliaučiaus krašto Tilžės. Kartu dalyvavo broliai pranciškonai: kun. Gediminas Numgaudis OFM ir kun. Paulius Vaineikis OFM, vykdantys misijas Švedijoje, t. Antanas Saulaitis SJ, lankantis Suomijoje gyvenančius lietuvius, kun. Nerijus Vyšniauskas – gyvenančius Danijoje.

Aptarus dienotvarkės ir kitus organizacinius klausimus pirmiausia buvo pasidalinta Popiežiaus žinia Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai. Prelatas E. Putrimas kvietė atkreipti dėmesį į daugelio Europos šalių negatyvią nuostatą pabėgėlių atžvilgiu ir kaip turi šiuo klausimu elgtis katalikai.

Darkart pristatyta maldos už lietuvius visame pasaulyje diena, Lietuvos vyskupų paraginta švęsti pirmąjį kovo sekmadienį. Ateinančiais metais ši diena kovo 5-ąją bus transliuojama iš Anglijos lietuvių Šv. Kazimiero parapijos. Kilo daug diskusijų apie tai, kaip praturtinti, labiau pabrėžti ir išgyventi glaudesnę vienybę su daugelyje šalių paplitusiais lietuviais. Siūlyta rengti maldos vigilijas, išplatinti vieningą maldą ar net rengti tiesioginius maldos transliacijų tiltus, pasitelkiant į pagalbą Marijos radiją. Broliai pranciškonai pasiūlė labiau ištransliuoti žmonių liudijimus, kai jie džiaugiasi svečioje šalyje suradę Dievą ir tikėjimo bendruomenę. Tam labai gerai galėtų pasitarnauti socialiniai tinklai, ypač populiarusis facebook. Taip pat susilaukė pritarimo mintis pirmąjį kovo penktadienį per pasaulinę „Motinos maldoje“ dieną pristatyti Lietuvą ir jos misijas įvairiose šalyse. Beje, pastebėta, jog Vienybės už pasaulio lietuvius diena kai kuriose šalyse sutampa su lietuvių bendruomenės aktyviai organizuojamomis „Kaziuko mugėmis“, todėl reikia tikro krikščioniško sąmoningumo ir didelių pastangų, norint atremti krikščioniškas vertybes, nes tokiomis dienomis, kaip nebūtų liūdna, tikinčiųjų į bažnyčią susirenka mažiau nei eilinį sekmadienį… Tai yra rimtas evangelizacinis ir pastoracinis iššūkis sugrąžinti šventei tikrąją prasmę.

Posėdžio metu trumpai buvo aptartos katechezės programos ir skirtumai įvairiose parapijose bei poreikiai iš Lietuvos, pasikeista adresais turimai medžiagai pasidalinti. Taip pat buvo prisimintas Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas, vykęs lygiai prieš dvejus metus, aptartos suvažiavimo temos ir įvykiai. Tėvas A. Saulaitis suvažiavimo dalyviams, bediskutuojantiems apie mūsų misionierių atminimą, kaip bendraautoris padovanojo neseniai pasirodžiusią knygą „Lietuvių misijos Amazonėje“, kurios pabaigoje įdėjo visų mūsų lietuvių misionierių sąrašą.

Suvažiavime neapsieita be atskirų kraštų sielovados pristatymo. Kiekvienas dvasininkas pasidalino savo krašto pastoracine veikla, skaičiais, įvykiais, tradicijomis ir šiandieniais iššūkiais.

Pietų metu įvyko kiti du susitikimai. Vienas jų buvo su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstove prie LR Seimo, kuri supažindino dvasininkus su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikla ir leidiniu „Pasaulio lietuvis“. Tuo tarpu dr. Žygimantas Pavilionis skatino dvasininkus raginti savo parapijiečius ir lietuvius užsienyje balsuoti per LR Seimo rinkimus, nes tikrai yra mažai balsuojančiųjų. Po pietų susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti su Vilniaus katechetikos centro parengtomis katechezės vaikams ir jaunimui priemonėmis, išgirsti vyriausiojo policijos kapeliono kun. Algirdo Toliato pasidalinimą apie prekybos žmonėmis vis naujesnes formas ir kliūtis, norint pažaboti šį tarp užsienio lietuvių (ir ne tik jų) išplitusį reiškinį, taip pat buvo pabendrauta su Bernardinai.lt žurnaliste Saulena Žiugždaite. Dienos programą vainikavo šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Paskutinioji dvasininkų susitikimo diena buvo skirta piligrimystei į Šiluvos šventovę, kur drauge su dideliu skaičiumi atvykusių kitų kunigų ir vyskupų buvo Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose buvo švenčiama Kunigų ir ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių diena. Buvo malonu, jog sakyti homiliją per šias šv. Mišias buvo pakviestas iš Baltarusijos atvykęs vyskupas Juozapas Kondrosevičius. Susitikimą su visais Šiluvon atvykusiais kunigais pratęsė bendravimas prie pietų stalo.

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ, Užsienio lietuvių sielovados referentė

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite