2017 05 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Arkivyskupui Teofiliui Matulioniui skirtoje konferencijoje — dėmesys Martyrium reikšmėms

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete gegužės 4 dieną vyko respublikinė mokslinė konferencija „Martyrium reikšmė Bažnyčios gyvenime XX amžiaus totalitarinių ideologijų kontekste“. Ši konferencija skirta Garbingajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui.

Konferenciją sveikinimu pradėjęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ teigė, kad jam ypatingą įspūdį padaręs arkiv. T. Matulionio surašytas memorandumas, kuriame itin korektišku tonu buvo išdėstyti aiškūs ir bekompromisiniai reikalavimai sovietų valdžiai. „Ramiai, gražiai, bet tiesiai — taip kalbėjo Garbingasis arkivyskupas. Ar gi mums dabar to nereikia?“, — susirinkusiųjų klausė arkiv. L. Virbalas SJ.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas džiaugėsi, kad apie arkiv. T. Matulionį kalbama ir akademinėje renginyje. „Šventieji visada rodo į Kristų, o žmogaus vertė ir orumas kyla ne iš suteikiamų privilegijų ir teisių. Tai Kūrėjo dovana“, — sakė vysk. J. Ivanauskas.

I plenariniame posėdyje kalbėjęs istorikas doc. dr. Arūnas Streikus akcentavo asmeninių laiškų vertę. Priklausomai nuo įkalinimo vietos ir laiko, dalis jų rašyta lietuvių, dalis — rusų kalbomis. Pasak istoriko, laiškuose atsikleidžia arkiv. T. Matulionio asmenybė, nes susirašinėta su broliais. „Neradau nei vieno laiško, kur Garbingasis arkivyskupas skųstusi prastu gyvenimu“, — sakė doc. dr. A. Streikus.

Mons. dr. Algirdo Jurevičiaus pranešimas „Salvator mundi, salva Russiam! Arkivyskupo Teofiliaus  Matulionio sielovadinė meilė Rusijos žmonėms“ sulaukė itin didelio susidomėjimo. Buvo analizuojamas arkiv. T. Matulionio platintas paveikslėlis, kuriame vaizduojama anuometinė Rusija ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės atvaizdas. „Kažin ar anuometiniai Lietuvos katalikai buvo pribrendę tokiam ekumenizmui?“, — retoriškai klausė mons. dr. A. Jurevičius.

Po pietų pertraukos darbą pradėjo dvi paralelinės sekcijos, kurių metu buvo skaitomi pranešimai ne vien Garbingojo arkivyskupo kankinystės tema, bet nagrinėjamas platesnis kontekstas, sietinas su arkivyskupo T. Matulionio gyvenamu laikotarpiu, asmenybėmis ir teologine bei etine Martyrumprasmės sklaida.

Vyskupas Jonas Ivanauskas

Po konferencijos Gyvenimo ir tikėjimo institute buvo atidaryta paroda „Beginklė tiesa – Teofiliaus Matulionio daiktai, laiškai, nuotraukos“ (Autorius Vaidotas Žukas). Pasak parodos autoriaus, eksponatais pasidalino Garbingojo arkivyskupo giminaičiai ir jų atranka buvo nelengvas uždavinys. Parodos lankytojai galėjo susipažinti ne tik su istorinėmis, bet ir iki šiol niekur nematytomis nuotraukomis, asmeniniais akiv. T. Matulionio daiktais, net jo sukurtais eglutės papuošimais, kurie buvo atsiųsti iš įkalinimo vietų brolio vaikams.

Praėjusių metų gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus dovanojo Lietuvai džiugią žinią. Jis pritarė Šventųjų skelbimo kongregacijos parengtam dokumentui, kuriuo pripažįstama arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystė, taip atveriant kelią jo skelbimui palaimintuoju. Šiais metais, pirmą kartą mūsų krašte bus švenčiama skelbimo palaimintuoju – beatifikacijos – iškilmių liturgija.

2017 metus Lietuvos Ganytojai paskelbė Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais. Jų šūkiu pasirinkti Evangelijoje užrašyti Viešpaties žodžiai: „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32).

Dr. Roma Zajančkauskienė
Istorikas doc. dr. Arūnas Streikus
Mons. dr. Algirdas Jurevičius

Organizatorių nuotraukos