Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2017 05 08

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 10, 11–18 „Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“

 Jėzus kalbėjo: 
   „Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi. 
   Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia atvesti; jos klausys mano balso, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. 
   Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiimti; tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo Tėvo“.

Apd 11, 1–18: Vadinasi, Dievas ir pagonims davė atgailos malonę, kad jie gyventų

Ps 42, 2–3; 43, 3–4. P.: Mano siela ištroškusi tavęs, gyvasis Dieve! / Aleliuja.


 

Evangelijos skaitinį komentuoja Nerijus Pipiras 

Turbūt visi prisimename pasakojimą, kaip Jėzus išgydo neregį. Tačiau fariziejai, užuot atpažinę Dievo darbus ir šlovinę Jį, neregį paprasčiausiai išmeta iš sinagogos. Eina lengviausiu keliu. Tarsi apeliuodamas į tai, Jėzus Jono evangelijoje ir sako gana ilgus žodžius apie Gerąjį Ganytoją.

Jėzus yra ganytojas, kuris kiekvieną pažįsta, kuriam kiekviena avis yra svarbi. Dar daugiau, Jis guldo savo gyvybę už avis. Už tą vieną vienintelę.

Tai kitoks ganytojas. Tas, kuris nepasilieka ten, kur patogu, kur apie viską pagalvota, kur, rodos, gyvenimas aprūpintas ir užtikrintas. Jis eina į kryžiaus vienumą, nes Jam avys svarbios. Jis eina į tas pačias radikaliauias apleistumo ir vienatvės vietas, kad vargšę avį paimtų ant savo pečių. Rodos, nieko daugiau.

Ganytojo misija – ne teisti bet vesti. Dažnai apie tai nė nesusimąstau. Dažnai norisi pripažinimo, pagarbos, užtikrintumo. Tačiau juk mano pašaukimas – tiesiog būti avimi. Tuo gyvūnėliu, kuris daug ko bijo, neretai kur nors nuklysta. Tačiau būtent jo Ganytojas ieško, nes pažįsta balsą.

Ne tik balsą, bet ir kiekvieną ląstelę, o ji baimės apimta, neprisimena nieko kito, kaip tik drebėti.

Šiandien noriu dėkoti už tai, kad esu avimi. Už tai, kad savo gyvenimo pilnatvę galiu pajusti tik ant Gerojo ganytojo – To, kuriam rūpi avys – pečių. Galų gale, kaip nuostabu, kad pabuvęs ant Tavo meilės pečių, pajutęs gydantį prisilietimą, apie tai galiu liudyti kitiems: nuklydusi avis – palaiminta ir didinga avis. Dėl jos ganytojas pažįsta visus krūmynus ir duobes. Vien tam, kad parodytų savo pečių jėgą. Dievo meilės jėgą.

Šiandien būtent tuo ir galiu dalytis, kartu su šventuoju popiežiumi Jonu Pauliumi II kartodamas: „Viešpatie Jėzau, Gerasis Ganytojau, priimk mūsų garbinimą ir nuolankią padėką už visus pašaukimus, kurių per savo Dvasią duodi savo Bažnyčiai“.

Bernardinai.lt