2017 09 13

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Marijos legionas. Kas tai?

Marijos legiono simbolika

Kretingos Marijos legionas rugsėjo 23 dieną švenčia savo 25-metį! Džiaugiamės, kad Dievas, užtariant Švč. Mergelei Marijai, laimina Kretingos miestą ir jos žmones, todėl maloniai visus kviečiame rugsėjo 23 dieną, šeštadienį, švęsti mūsų 25-erių metų veiklos jubiliejų: 11 val. rožinio malda ir pasiaukojimas Dievo Motinai bažnyčioje; 12 val. padėkos šv. Mišios Dievo Motinos garbei bažnyčioje; 13 val. suneštinės vaišės (agapė) vienuolyno refektoriuje.

Marijos legionas buvo įkurtas 1921 metais rugsėjo 7 dieną – Dievo Motinos gimimo šventės išvakarėse – Airijos sostinėje Dubline, iš kur pasklido ir toliau sklinda po visą pasaulį. Tai – tarptautinė katalikų vyrų ir moterų draugija. Jos nariai su vyskupų ir parapijų klebonų leidimu dirba apaštalavimo darbą parapijose. Legionieriai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile, todėl ir legiono šūkis skelbia: „Per Mariją prie Jėzaus!“ Džiugu, kad ir Kretingos miesto herbe regime Dievo Motinos su kūdikėliu Jėzumi ant rankų atvaizdą; gal todėl pirmasis legionas Lietuvoje, atgavus Nepriklausomybę, buvo įkurtas būtent Kretingoje…

Legionas – senovės Romos armijos sunkiųjų pėstininkų kovinis vienetas, kurį sudarė 6000 karių. Kiekvienas legionas turėjo savo numerį, o sėkmingiau pasirodę mūšiuose – ir kažkokį šlovingą pavadinimą, kaip išskirtinumo ženklą. Šventajame Rašte žodį „legionas“ aptinkamas trys kartus ryšium su dvasinėmis būtybėmis, pabrėžiant jų didelį skaičių.

Morkus ir Lukas aprašo geraziečio išlaisvinimą iš demono, kuris į Jėzaus klausimą: „Kuo tu vardu?, atsako lotynišku žodžiu, perrašytu į graikų „Legion“, nes apsėstajame žmoguje demonų yra labai daug (Mk 5, 9; Lk 8, 30). Kristaus kančios istorijoje pagal Matą šį žodį ištaria Jėzus, nusakydamas Dievo angelų daugybę: „Ir štai vienas Jėzaus palydovų ištiesė ranką, išsitraukė kalaviją, puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. Bet Jėzus jam tarė: ‘Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Gal manai, jog aš negaliu paprašyti savo Tėvą ir jis bemat neatsiųstų man per dvylika legionų angelų?! Bet kaipgi išsipildytų Raštai, kad šitaip turi atsitikti?!’“ (Mt 26, 51–54).

Marijos legiono tvarka grindžiama Romos imperijos legionų principu: paklusnumas, ištikimybė ir gebėjimas įveikti sunkumus. Tad legionieriaus kelias nėra lengvas, tačiau patrauklus. Mat šiame kelyje kovojama ne kardu ar kitomis žemiškomis priemonėmis, o meile, nuolankumu, dorybe, malda. Ryžtinga kova turi prasidėti kiekvieno širdyje: kovoti su savimi, savo puikybe, savimyla, kad gyventi su kitu ir dėl kito.

„Būkite tvirti Viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti. Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais“ (Ef 6, 10–18).

Parengė Kretingos Marijos legiono dvasios vadas br. Ramūnas Mizgiris, OFM