2018 01 03

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Artėjant sinodui: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“

Šių metų rudenį laukia dar vienas neeilinis įvykis – Vatikane dar kartą rinksis viso pasaulio vyskupai bei vyskupijų atstovai į jaunimui skirtą sinodą. Toks sinodas rengiamas pirmą kartą Bažnyčios istorijoje.

Asamblėja tema „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ įvyks 2018 metų spalio mėnesį. Jos tikslas – įsiklausyti į jaunimo balsą, atsižvelgti į jų rūpesčius, tikėjimą, o kartu ir abejones, išsakomą kritiką. Paraginti „išeiti“ Abraomo pavyzdžiu, naujos žemės link, tai yra, kurti „teisingesnę ir broliškesnę visuomenę“.

Parengiamasis Sinodo dokumentas skirtas visai Bažnyčiai ir visų pirma jaunimui nuo 16 iki 29 metų. Dokumento tikslas surinkti kuo daugiau išsamios informacijos apie dabartinę jaunimo padėtį skirtinguose jaunimo kontekstuose, kad būtų galima jau spalio mėnesį pradėti rengti Sinodo darbo vadovą „Instumentum laboris“.

Organizatoriai paprašė vyskupų, kunigų ir vienuolių kartu su jaunimu pradėti ruoštis sinodui iškart užpildant visiems išplatintą klausimyną. 

Kovo 1-ąją planuojama  paleisti internetinį portalą sinodogiovani2018.va, kuriame jaunimas galės tiesiogiai atsiliepti į parengiamojo dokumento klausimyną ir pagal jų atsakymus bei remiantis vietos vyskupijų įnašu, bus parengtas būsimos asamblėjos Darbo vadovas „Instumentum laboris“.

Iki Sinodo susirinkimo įvyks keletas tarptautinių renginių, pavyzdžiui, balandžio 5-8 dienomis Pasauliečių, Šeimos ir Gyvybės dikasterija ruošia simpoziumą „Nuo Krokuvos iki Panamos. Sinodas keliauja su jaunimu“. Ta proga kraštų jaunimo pastoracijos atstovams bus pristatytas Parengiamasis dokumentas. Balandžio 7-ąją Romoje įvyks šventinis koncertas, o balandžio 8-sios pavakare – Maldos vigilija Marijos Didžiojoje bazilikoje. Spalio mėnesį rengiamasi mokslinei konferencijai „Jaunimas pasaulyje šiandien“.

„Viliamės, kad vyskupai visame pasaulyje nepabūgs „gaišinti laiką“ su mumis, ne tik pakalbėti, bet ir išklausyti jaunimą, kad galėtume kartu kurti jaunatviškesnę Bažnyčią, atvirą nuomonių skirtumui ir susitikimui“, – sakė Vyskupų Sinodo asamblėjos parengiamojo dokumento pristatymo konferencijoje Vatikane Federica Ceci.

Bernardinai.lt skaitytojams siūlome susipažinti su Parengiamojo dokumento ištraukomis. Už vertimą dėkojame „Bažnyčios žinių“ redakcijai.

Pratarmė

„Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11) – štai Dievo planas visų laikų vyrams bei moterims ir todėl taip pat trečiojo tūkstantmečio visiems be išimties jaunuoliams bei jaunuolėms. Skelbti Evangelijos džiaugsmą yra Viešpaties savo Bažnyčiai patikėta užduotis. Sinode apie naująją evangelizaciją ir apaštališkajame paraginime „Evangelium gaudium“ svarstyta, kaip šią užduotį atlikti šiandieniame pasaulyje; abu Sinodai apie šeimą ir posinodinis apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“ buvo skirti šeimos lydėjimui šio džiaugsmo link.

Toliau eidama šiuo keliu, Bažnyčia nauja sinodine kelione tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“ nusprendė imtis klausimo, kaip lydėti jaunimą, padedant jam atpažinti ir pilnatviškai atsiliepti į pašaukimą mylėti ir gyventi, ir sykiu pačių jaunuolių paprašyti padėti įvardyti šiandien Gerosios Naujienos skelbimo veiksmingiausius būdus.

Per jaunuolius Bažnyčia gali išgirsti ir šiandien aidintį Viešpaties balsą. Įsiklausydami į jų lūkesčius, galime įžiūrėti artėjantį rytojaus pasaulį ir kelius, kuriais žengti pašaukta Bažnyčia. 

Per jaunuolius Bažnyčia gali išgirsti ir šiandien aidintį Viešpaties balsą. Kaip kadaise Samuelis (plg. 1 Sam 3, 1–21) ir Jeremijas (plg. Jer 1, 4–10), taip ir šiandien yra jaunuolių, gebančių matyti Dvasios dovanojamus mūsų laiko ženklus. Įsiklausydami į jų lūkesčius, galime įžiūrėti artėjantį rytojaus pasaulį ir kelius, kuriais žengti pašaukta Bažnyčia.

Pašaukimas mylėti kasdieniame gyvenime kiekvienam tampa konkretus per pasirinkimus, susijusius su gyvenimo būviu (santuoka, įšventinamąja tarnyba, pašvęstuoju gyvenimu ir t. t.), profesija, socialinio ir politinio įsipareigojimo būdais, gyvensena, naudojimusi laiku bei pinigais ir t. t.

Pačių priimamų ar priverstinių, sąmoningų ar nesąmoningų tų pasirinkimų niekas negali išvengti. Pašaukimo įžvelgimu siekiama atrasti, kaip šitai tikėjimo šviesoje galime paversti žingsniais link pilnatviško džiaugsmo, į kurį visi esame pašaukti.

Bažnyčia suvokia turinti tai, „kas yra jaunuolių jėga ir grožis, – gebėjimą džiaugtis tuo, kas prasideda, atsiduoti nesižvalgant atgal, atsinaujinti ir leistis į naujus užkariavimus“ (Vatikano II Susirinkimo žinia jaunimui, 1965 12 08); jos turtinga dvasinė tradicija teikia daugybę priemonių, kaip lydėti kelyje į sąžinės ir tikros laisvės brandą.

Žvelgiant į tai, pateikiamu Parengiamuoju dokumentu prasideda konsultavimosi su visa Dievo tauta tarpsnis. Dokumentas – skirtas Katalikų Rytų Bažnyčių vyskupų sinodams ir hierarchų taryboms, vyskupų konferencijoms, Romos kurijos dikasterijoms ir vienuolijų vyresniųjų sąjungai – užbaigiamas klausimynu. Be to, numatyta pasikonsultuoti su visais jaunuoliais per interneto svetainę taip pat klausiant, kokie jų lūkesčiai ir koks jų gyvenimas. Iš atsakymų į du klausimynus bus parengtas Darbo dokumentas, arba Instrumentum laboris, sudarysiantis pagrindą Sinodo tėvų diskusijoms.

Šiame Parengiamajame dokumente apmąstymai pateikiamai trimis žingsniais. Iš pradžių apibendrintai nusakomi kai kurie pasaulio socialiniai ir kultūriniai procesai, kurių aplinkoje jaunuoliai auga ir priima sprendimus, ir siekiama pažvelgti į juos remiantis tikėjimu. Paskui aptariami įžvelgimo proceso, pagrindinio įrankio, kurį Bažnyčia gali pasiūlyti jaunuoliams savo pašaukimui tikėjimo šviesoje atrasti, pagrindiniai tarpsniai. Galiausiai imamasi pagrindinių jaunuolių pašaukimų pastoracijos mazgų.

Tad šis dokumentas nėra užbaigtas, tai veikiau yra savotiškas žemėlapis ir juo siekiama paskatinti paiešką, kurios vaisiai išryškės tik sinodinės kelionės pabaigoje.

Mylimojo mokinio pėdomis

Kelio pradžioje įkvėpimo sumetimais siūlome evangelinį paveikslą – apaštalą Joną. Anot tradicinio ketvirtosios evangelijos aiškinimo, jis ir yra pavyzdinis jaunuolis, apsisprendęs sekti paskui Jėzų, ir „mokinys, kurį Jėzus mylėjo“ (Jn 13, 23; 19, 26; 21, 7). (…)

Ieškodami savo gyvenimo prasmės, du Jono Krikštytojo mokiniai išgirsta skvarbų Jėzaus klausimą: „Ko ieškote?“ 

Ieškodami savo gyvenimo prasmės, du Jono Krikštytojo mokiniai išgirsta skvarbų Jėzaus klausimą: „Ko ieškote?“ Jiems atsakius: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?“, Jėzus juos pakviečia: „Ateikite ir pamatysite“ (eil. 38–39). Jėzus juos pašaukia į vidinę kelionę ir sykiu būti pasirengusius konkrečiai pajudėti gerai nežinant, kur tai juos nuves. Tai – įsimintinas susitikimas, toks, kad net atsimenama tiksli valanda (eil. 39). Išdrįsę ateiti ir pamatyti, mokiniai patiria ištikimą Kristaus draugystę ir gali drauge su Juo gyventi kasdien, susimąstydami ir įkvepiami Jo žodžių, nustebinami ir sujaudinami jo veiksmų. Ypač Jonas bus pašauktas būti Mokytojo kančios ir prisikėlimo liudytoju. Per Paskutinę vakarienę (plg. Jn 13, 21–29) jo artumas Jėzui paskatins jį priglausti galvą prie Jo krūtinės ir patikėti save Jo žodžiui.

Vesdamas Simoną Petrą į vyriausiojo kunigo namus, jis išgyvens išbandymo ir vienatvės naktį (plg. Jn 18, 13–27). Prie kryžiaus dalysis su jam patikėtos Motinos didžiuliu skausmu ir prisiims atsakomybę rūpintis ja (plg. Jn 19, 25–27). Velykų rytą drauge su Petru kupinas vilties strimgalviais lėks prie tuščio kapo (plg. Jn 20, 1–10). Galop per nepaprastą žūklę Tiberiados ežere (plg. Jn 21, 1–14) jis atpažins Prisikėlusįjį ir liudys jį bendruomenei.

Jono paveikslas gali mums padėti pašaukimo patirtį suvokti kaip laipsnišką vidinio įžvelgimo ir brendimo tikėjimu procesą, įgalinantį mus atrasti meilės džiaugsmą ir gyvenimo pilnatvę save dovanojant ir dalyvaujant Gerosios Naujienos skelbime.

Laukite tęsinio.