2018 01 18

Ihsan Dilekci

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Antrasis Jėzaus atėjimas pagal islamą

Zachary Olson/ unsplash.com nuotrauka

Beveik visuose islamo religiją aiškinančiuose raštuose teigiama, kad pranašas Jėzus (pagal islamą jis yra vienas iš daugybės pranašų, drauge su Moze, Dovydu ir kitais krikščionims gerai žinomais pranašais) pasirodys prieš apokalipsę, kad sunaikintų Dedžal, blogį ir bedieviškumą skleidžiantį žmogų ar sistemą, ir taip įves teisingą religijos supratimą. Remdamiesi Koranu ir hadisais – raštais, pasakojančiais pranašo Mahometo gyvenimą – islamo aiškintojai teigia, kad pranašo Jėzaus sugrįžimas prieš apokalipsę yra viena iš esminių islamo religijos tiesų.

Vienas iš svarbiausių Jėzaus sugrįžimą įrodančių ajatų, t. y. Korano eilučių, skelbia: „Tai yra nebejotina [Jėzaus nusileidimas į žemę], tai parodys, kad artėja pasaulio pabaiga“ (Koranas, Papuošimų sura, 61 ajatas).

Atkreipdamas dėmesį į pranašo Jėzaus svarbą bei jo minėjimo dažnumą hadisuose, žymus indų islamo aiškintojas šeichas Mahometas Enver el Kešmiri (1875–1933) rašė: „Kol nepamatysite dešimties ženklų, pasaulio pabaiga jums niekada neateis… Vienas iš jų – pranašo Jėzaus nusileidimas“ (Muslim, Kitabu-l Fiten, 39). „Pasaulio pabaiga neateis, kol nepasirodys dešimt ženklų: Dūmai, Dedžal, Dabbetul arz, Saulėtekis iš vakarų, Jėzaus nusileidimas į žemę…“ (Rudani, Raštai, penktas skyrius, p. 362).

Pranašas Mahometas kalbėjo taip: „Pranašai broliai iš tėvo pusės. Motinos skirtingos, tačiau viena religija. O aš iš visų artimiausias Marijos sūnui Jėzui. Tarp manęs ir jo nebuvo nė vieno pranašo. Jį pamatę, pasistenkite atpažinti. Jo gymis – rausvai baltas, nors jo galva ir plaukai nesušlapę, atrodo, kad nuo jų teka vanduo. Nėra abejonės, atėjęs jis sulaužys kryžių, nužudys kiaules, o krikščionybė bus apvalyta nuo iškraipytų tikėjimo tiesų. Visko padaugės. Tuo metu Dievas išnaikins visas religijas (religijos šiame kontekste gali būti suprastos ir kaip ideologijos, tikėjimo pakraipos), išskyrus teisingąją. Dievas nugalės blogio ir religinio priešiškumo atstovą Dedžal. Pasaulyje įsivyraus tokia tvarka, kad liūtai su kupranugariais, tigrai su galvijais, vilkai su avimis kartu ganysis, o vaikai su gyvatėmis, nedarydami vienas kitam žalos, žais. Po keturiasdešimties žemėje buvimo metų Jėzus numirs ir musulmonai, sukalbėję amžinojo atilsio maldą, jį palaidos“ (Ibn Hadžer, Fethu‘l- Bari, VI/493).

ne visiems bus skirta atpažinti Jėzų, jį atpažinti sugebės tik artimieji

Tema, kaip atpažinti antrą kartą į žemę sugrįžusį pranašą Jėzų, visada sulaukdavo susidomėjimo. Vienas didžiausių XX amžiaus islamo aiškintojų, dabartinėje Turkijos teritorijoje gyvenęs Bediuzzamanas Saidas Nursi, savo raštuose teigia, kad ne visiems bus skirta atpažinti Jėzų, jį atpažinti sugebės tik artimieji, t. y. giliausiai tikintieji. Mahometas praneša, kad, atėjus pasaulio pabaigai, religinė moralė dominuos visame pasaulyje, kaip ir taika, teisingumas bei gerovė. Ši dominavimą realizuos krikščionybės ir islamo pasaulius sujungęs pranašas Jėzus.

1996 metais popiežius Jonas Paulius II tarpreliginio dialogo iniciatyvos metu skelbė: „Mes, krikščionys ir musulmonai, greičiausiai vieni kitus supratome neteisingai ir praeityje vienas su kitu kovojome ideologija bei karu, taip sunaikindami patys save.“ 1998 metais jis susitiko su žymiu musulmonų mąstytoju, pamokslininku Fethullahu Gulenu. Susitikime buvo akcentuojama reikiamybė įsteigti bendradarbiavimo platformą, kuria būtų stengiamasi padidinti gerumą pasaulyje ir kovoti su augančiomis problemomis. Šis įvykis ypač svarbus musulmonų ir krikščionių dialogo istorijoje.

nustatyta, kad labiausiai islamo vertybėmis vadovaujasi Airija, antroje vietoje – Danija, trečioje – Liuksemburgas

Jungtinėse Amerikos Valstijose Džordžo Vašingtono universitete grupė tyrėjų susirinko ištirti, kuri iš pasaulyje esančių 208 šalių labiausiai atitinka islamo mokymą, laikosi musulmonų vertybių. Nustatyta, kad labiausiai islamo vertybėmis vadovaujasi Airija, antroje vietoje – Danija, trečioje – Liuksemburgas. Korane nurodytais idealais bei vertybėmis remiantis, šalyje turi būti gerai veikiantys įstatymai, kurių laikosi ir valdantieji asmenys, visuomenė turi būti laisva tiek politine, tiek ekonomine prasme. Remiantis šiuo tyrimu, tokios musulmoniškos šalys kaip Saudo Arabija, Turkija, Iranas liko paskutinėse vietose. Tyrimui vadovavęs iranietis profesorius Hosseinas Askari teigė, kad musulmonų teisinė sistema, vadinama šariatu, bei kitos religinės valdymo formos nebuvo traktuojamos kaip islamo vertybės.

Šiandien vis daugiau priespaudą gimtosiose šalyse kenčiančių musulmonų bėga į Vakarus, apsigyvena kartu su krikščionimis. Pastaraisiais metais atvykstantieji kitokie nei dauguma iki šiol Vakaruose įsikūrusiųjų – verslininkai, mokytojai, gydytojai, mokslininkai, žurnalistai, menininkai. Daugelis jų dirba humanitarinės pagalbos, švietimo, žmogaus teisių srityse. Jie geba mobilizuoti kitus žmones, dėl to savo gimtosiose šalyse buvo persekiojami. Šie žmonės nori susipažinti su kultūromis, kurios juos priima, mokytis, adaptuotis, investuoti savo pinigus, žinias ir gebėjimus į jas priėmusias šalis, jose planuoti savo ir vaikų ateitį.

Antrasis atėjimas yra ir musulmonų ir krikščionių tikėjimas, kad Jėzus sugrįš į Žemę dar kartą. Mus jungia ir tokios problemos kaip karas, badas, neteisingumas, šeimos instituto silpimas, moralės nuvertėjimas, kraštutinis individualizmas. Susivieniję prieš jas žvelgiame viena kryptimi, laukdami Jėzaus, kurį, kaip tiki musulmonai, atpažins tik artimieji.

Teksto autorius dr. Ihsan Dilekci – Vilniuje gyvenantis turkas, Mykolo Romerio universiteto Vertybių tyrimo laboratorijos narys