2018 03 18

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS Jn 12, 20–33 „Jei kviečių grūdas kris į žemę ir apmirs, jis duos gausių vaisių“

 Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusį iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami: „Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų!“ Pilypas nuėjo ir pasakė Andriejui, paskui jie abu – Andriejus ir Pilypas – atėję pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė: 
   „Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas Žmogaus Sūnus. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas. 
  Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu: ‘Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!’? Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo vardą!“ 
  Tuomet iš dangaus ataidėjo balsas: „Aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu!“ Aplink stovinti minia, tai išgirdus, sakė griaustinį sugriaudus. Kai kurie tvirtino: „Angelas jam kalbėjo“. O Jėzus atsakė: „Ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas balsas. Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs“. 
  Jis tai pasakė nurodydamas, kokia mirtimi jam reikės mirti.

 

Jer 31, 31–34: Aš sudarysiu naują sandorą ir neatminsiu nuodėmės

Ps 51, 3–4. 12–13. 14–15. P.: Sutverk širdį man tyrą, o Dieve.

Žyd 5, 7–9: Jis išmoko klusnumo ir tapo amžinojo išganymo priežastimi


Sekmadienio Evangelijos ištrauką komentuoja kun. Vytautas Brilius