2018 06 08

Rapolas Tamoševičius

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Litanija palaimintajam Teofiliui ir popiežiui Pranciškui

Rapolas Tamoševičius

Toliau skelbiame rašinius, atsiųstus moksleivių rašinių ir piešinių konkursui „Palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus“. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos septintokas Rapolas Tamoševičius parašė litaniją, skirtą pal. Teofiliui ir popiežiui Pranciškui. Litanija parašyta akrostichu, todėl pirmoji eilutės raidė paryškinta.

LITANIJA  

Palaimintajam Teofiliui ir popiežiui Pranciškui

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Palaimintasis vyskupe Teofiliau, melskis už mus,

Atkaklusis teisybės skleidėjau, melskis už mus,

Laimės žmonėms linkėtojau, melskis už mus,

Atsidavęs mūsų kunige, melskis už mus,

Išmintingasis globėjau, melskis už mus,

Malonusis kentėtojau, melskis už mus,

Ištremtųjų stiprybės pavyzdy, melskis už mus,

Nuliūdusiųjų džiaugsme, melskis už mus,

Tremtinių viltie, melskis už mus,

Amžinųjų vertybių ieškotojau, melskis už mus,

Sergančiųjų vaiste, melskis už mus,

Išsigandusiųjų ramintojau, melskis už mus,

Skriaudžiamųjų gelbėtojau, melskis už mus,

Tvirtos sielos turėtojau, melskis už mus,

Esamasis stiprybės pavyzdy, melskis už mus,

Ostijos mylėtojau, melskis už mus,

Filosofiškasis  apaštale, melskis už mus,

Ieškančiųjų patikėtini, melskis už mus,

Laukiančiųjų parama, melskis už mus,

Ištremtųjų rėmėjau, melskis už mus,

Atstumtųjų guodėjau, melskis už mus,

Ugningoji tikinčiųjų šviesa, melskis už mus.

Popiežiau Pranciškau, pavyzdingasis tikėjimo mokiny, laimink mus visus,

Optimistiškasis Bažnyčios mokytojau,  laimink mus visus,

Populiarusis mūsų vedly,  laimink mus visus,

Ieškančiųjų pamokslininke,  laimink mus visus,

Energingasis dvasininke,  laimink mus visus,

Žemiškasis Kristaus sekėjau, laimink mus visus,

Ilgaamžiškojo mokslo skleidėjau, laimink mus visus,

Atvirasis pasaulio žmogau, laimink mus visus,

Uolusis dvasinis auklėtojau, laimink mus visus,

Palaiminimų teikėjau, laimink mus visus,

Ramybės linkėtojau, laimink mus visus,

Aiškusis pamokslautojau, laimink mus visus,

Naujoviškasis vade, laimink mus visus,

Centrine katalikų ašie, laimink mus visus,

Ieškančiųjų paguodos pagalbininke, laimink mus visus,

Šaukiančiųjų išklausytojau, laimink mus visus,

Krikščioniškųjų vertybių orientyre, laimink mus visus,

Atgailaujančiųjų bičiuli, laimink mus visus,

Ugdytojų Vadove, laimink mus visus.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,

atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,

išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,

pasigailėk mūsų!

Palaimintasis Teofiliau ir popiežiau Pranciškau, laiminkite mus visus, globokite mus, mūsų artimuosius, melskitės už Lietuvos ir viso pasaulio žmonės. Amen.