Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2018 06 18

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Amerikos lietuvių darbai Lietuvai per šimtmetį

Lietuvos edukologijos universiteto profesoriaus Juozo Skiriaus parašytoje monografijoje „JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais“, remiantis Lietuvos ir JAV lietuvių archyviniais dokumentais, periodine spauda, atsiminimais ir gausia literatūra, nušviečiami JAV lietuvių atlikti darbai Lietuvai 1918–2018 m.                   

Išskirti trys pagrindiniai laikotarpiai, kurių metu išeivija teikė finansinę-materialinę, politinę, informacinę, kultūrinę paramą savo tautiečiams Tėvynėje ir Lietuvos valstybei; gynė Lietuvos nepriklausomybę, dėjo pastangas laisvinant lietuvių tautą iš okupacijų. Knygoje aptariama išeivijos paramos organizacijų veikla, bandoma apskaičiuoti paramą pinigine išraiška; fiksuojami organizacijų aktyvistai ir pavieniai asmenys, prisidėję finansinėmis aukomis ir savo darbu. Akivaizdžiai atsiskleidžia JAV lietuvių labdaringos veiklos, savanoriavimo ir aukojimo daugiau kaip šimtmetį siekianti tradicija, kuri, reikia manyti, bus išsaugota ir ateityje. Trumpai aptariamos ir Lietuvos valstybės pastangos įvertinti tą įvairiapusę išeivijos auką, kuri tam tikrais Lietuvai momentais buvo ypač aktuali, o kai kada net vienintelė.

Recenzentai šią knygą laiko išskirtine studija, kuri apibendrina šimtmečio JAV lietuvių darbus Lietuvai:

„(…) sveikintinos vieno iš geriausių JAV lietuvių išeivijos problematikos žinovų profesoriaus Juozo Skiriaus pastangos parengti monografiją ta tematika. Autorius, pasirėmęs chronologiniu probleminiu principu, Lietuvos valstybę remiančią JAV lietuvių veiklą suskirstė į tris didelius skyrius (…) Toks problematikos chronologinis suskirstymas yra logiškas ir pagrįstas, tuo pačiu įgalina geriau suprasti ir įvertinti JAV lietuvių veiklos specifiką įvairiais istoriniais laikotarpiais, veiklos pokyčių būtinybę, atsižvelgiant į tuometines sąlygas. (…) galima konstatuoti, kad autorius atliko kruopštų tyrimą, išskirdamas paramos sulaukusias sritis, ją teikusias organizacijas, jų aktyviausius narius, suskaičiuodamas surinktas lėšas ir pagalbą natūra (daiktais). (…) Neabejotina, kad knyga „JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais” užpildys lietuvių istoriografijoje buvusią spragą ir susilauks skaitytojų dėmesio.“

dr. Vitalija Stravinskienė (Lietuvos istorijos instituto  XX a. istorijos skyrius)

„Prof. Juozo Skiriaus rankraštis, apžvelgiantis šimtą metų trukusią (ir tebesitęsiančią) JAV lietuvių politinę, propagandinę, finansinę, ekonominę ir kultūrinę paramą Lietuvai, yra naujas darbas lietuvių diasporos tyrinėjimuose tiek kokybine, tiek ir kiekybine prasme.

(…) prof. Skirius atlieka, pasitelkęs praktiškai visą iki šiol šiam 1918–1940 metų laikotarpiui skirtą publikuotą medžiagą ir kitus šaltinius. Naujumo įgauna ir antrasis rankraščio skyrius „JAV lietuviai ir okupuota Lietuva 1940–1991 metais“, mat autorius, šalia daug kam žinomų mokslinių šaltinių, remiasi pokalbiais su pačiais JAV lietuviais (…) Bet prof. Skirius čia nesustoja, skaitytojui pristatydamas visiškai naują, Lietuvoje mažai tyrinėtą temą – JAV lietuvių paramą Tėvynei po 1990 metų. Nors šia tema medžiagos yra, ji išmėtyta po gausybę vietų, neretai – vien tik internetą, todėl džiugu, kad prof. Skirius ėmėsi darbo šią medžiagą surinkti ir susisteminti, išryškinant svarbiausias paskutinių dešimtmečių veiklos sritis. Ji neabejotinai pravers būsimiems šį laikotarpį kada nors tirsiantiems diasporos (ir ne tik) tyrėjams.“

dr. Dalia Cidzikaitė (Lietuvos edukologijos universitetas, JAV LB atstovė Lietuvoje) 

„JAV lietuvių darbai Lietuvai ganėtinai mažai žinomi lietuvių istorikų tarpe (gal tik bendrais bruožais), o ką dar kalbėti apie Lietuvos visuomenę. Jie taipogi nežinomi naujai JAV lietuvių kartai ir trečiabangiams emigrantams. Pirmą sykį vienoje monografijoje glaudžiai ir išsamiai išdėstytas didžiulis JAV lietuvių indėlis į Lietuvos valstybingumo atstatymą du kartus – 1918 m. ir 1990 m. (…) didžiulę finansinę ir materialinę pagalbą J. Skirius detaliai aprašo.  Jis taipogi aprašo JAV lietuvių politinę ir propagandinę veiklą 1918–1940 m., 1940–1990 m. ir 1990–2018 m. Daugelis JAV lietuvių organizacijų, draugijų, bendrovių ir pavienių asmenų teikė politinę, propagandinę, finansinę, materialinę, kultūrinę ir mokslinę paramą Lietuvai – Lietuvos švietimui, mokslui, kariuomenei ir pramonei. J. Skirius detaliai, bet suglaustai, visa tai apibendrina pagal laikotarpį.“

dr. Ramūnas Kondratas (Smithsonian institutas Washingtone, Vilniaus universitetas)

Knygą inicijavo ir jos leidybą koordinavo JAV lietuvių visuotinai pripažinta kultūrininkė, Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė, daugelio kultūrinių iniciatyvų JAV sumanytoja ir vykdytoja Marija Remienė, vadovaujanti „Draugo“ fondui, kuris remia nuo 1909 metų iki šiol leidžiamo laikraščio „Draugas“ leidybą.

Knyga „JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais“ išleista už aukotojų JAV suteiktą paramą. Ji pirmiausia pristatoma Vilniuje ir Kaune, o rudenį bus surengtos jos sutiktuvės JAV lietuvių kultūros centruose.

Sostinėje knygos pristatymo vakaras vyks birželio 19 d. 18 val. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4). 

Lietuvos dailės muziejaus informacija

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite