2018 11 09

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 2, 13–22 „Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą“

Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. 
    Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. 
    Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: „Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane“. 
    Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“ 
    Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu“. 
    Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. 
    Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. 

 

Skaitiniai Š (223)

Ez 47, 1–2. 8–9. 12: Regėjau versmę, trykštančią iš šventovės, ir visi, kuriuos tas vanduo pasiekė, buvo išgelbėti

   arba 1 Kor 3, 9b–11. 16–17: Jūs esate Dievo šventovė

Ps 46, 2–3. 5–6. 8–9. P.: Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties Miestą, kur stovi šventas Aukščiausiojo būstas.


Liturginius skaitinius komentuoja s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandien Laterano Bazilikos Romoje šventė. Galbūt mums atrodo keista švęsti bažnyčios, pastato pašventinimo dieną, nes paprastai minimos mūsų Viešpaties, Švč. Mergelės Marijos ar šventųjų dienos. Kodėl bažnyčia?

Apie bažnyčią kalbama nemažai, tiesa? Bet kas gi yra Bažnyčia? Bažnyčia yra Kristus ir mes, Jo nariai, Bažnyčia yra Jėzaus ir jo Kūno simbolis, kaip girdime šiandienėje evangelijos ištraukoje, kai Jėzus sako: „Sugriaukite šią šventyklą“. Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą, kai kybodamas ant kryžiaus pakėlė visos žmonijos nuodėmę ir tokiu būdu atvėrė kelią pas Tėvą. Kiekviena bažnyčia dalyvauja tame atvirume Tėvo artumui, kaip kad sinagoga, šventykla buvo Dievo ir Jo tautos susitikimo vieta. Nenuostabu, kad Jėzus išvaro prekeivius iš šventyklos, juk šventykla yra šventa kaip šiandien šventa yra bažnyčia. Tai Dievo susitikimo su mumis vieta.

Galime savęs klausti, ar dažnai ateiname į tą susitikimo vietą? Sekmadieniais, per šventes? Gal praeiname pro šalį nepagalvodami, kad tabernakulyje mūsų laukia Dievas, kad aplankytume Jį nors ir trumpai valandėlei. Iš istorijos žinome, kad šventasis karalaitis Kazimieras melsdamasis klūpojo ties užrakintomis bažnyčios durimis. Gal tiesiog praeinu pro bažnyčią neužsukdamas trumpai valandėlei. Jėzus yra mūsų geriausias draugas, visuomet ištikimas. Draugai lankosi vieni kitų namuose. Įpraskime užsukti bent keletui minučių pasakyti Jėzui, kad Jį mylime ir paprašyti Jo pagalbos. Tiesa, daugelis bažnyčių dieną yra uždarytos, bet galime stabtelėti tyliai pasimelsti Viešpačiui ar persižegnoti eidami pro šalį.

Dėkokime Dievui už Bažnyčią, už šį nuostabų Jo artumą mums ir lai Šventoji Dvasia apšviečia mus idant suprastume, kad būdami Jo mistinio kūno nariais esame viena su Juo ir vieni su kitais ir todėl rūpinamės ir dalijamės savo ištekliais su vargšais ir kenčiančiais Jo kūno nariais.

Bernardinai.lt