2018 11 19

bernardinai.lt

Telšių vyskupija

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Vysk. V. Borisevičiaus kanonizacijos byla išsiųsta į Vatikaną

Telšių vyskupijos nuotrauka

2018 m. lapkričio 16 d. Telšių kunigų seminarijoje iškilmingai užbaigtas Dievo tarno, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus beatifikacijos proceso diecezinis lygmuo. Lietuvoje apie vyskupą surinkta medžiaga siunčiama į Vatikaną, kur ji bus peržiūrima. Patikrinus surinktus duomenis postulatorius rašys bylą, kuria rementis bus nuspręsta, ar vyskupą A. Borisevičių skelbti palaimintuoju.

Prie medžiagos apie V. Borisevičių rinkimo dirbę tribunolo nariai davė iškilmingą ir viešą priesaiką, kad visas jiems patikėtas pareigas atliko laikydamiesi normų ir tokio pobūdžio bylos vykdymo reikalavimų. Po visos procedūrinės dalies visi surinkti dokumentai ir kita, su byla susijusi medžiaga, buvo vyskupo Kęstučio Kėvalo ir šios bylos notaro kan. Andriejaus Sabaliausko užantspauduota ir tokiu būdu parengta išvežti į Vatikaną, į Šventųjų skelbimo kongregaciją. Daug asmenų prisidėjo prie šio didelio ir svarbaus darbo – darbą vykdė ne tik kanonizacijos bylos tribunolas, bet ir istorikai, teologai, vertėjai, įvairių sričių konsultantai. 

Byla pradėta 1990 m. tuometinio Telšių vyskupijos vyskupo Antano Vaičiaus rūpesčiu, darbą tęsė vyskupas Jonas Boruta SJ ir dabartiniam vyskupui globojant Dievo tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus beatifikacijos tribunolas baigė šios bylos diecezinį lygmenį.

Dievo tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius (1887.11.23–1946.11.18), kilę iš Šunskų parapijos, Suvalkijos, pasižymėjo labdaringa veikla, ištikimybe Dievui ir Bažnyčiai. Buvo Telšių kunigų seminarijos rektoriumi (1927–1940), Telšių vyskupijos augziliaru (1940–1943), Telšių vyskupijos ordinaru (1943–1946). Karo metais padėjo visiems – lietuviams, rusams, vokiečiams, žydams, tikintiems ir netikintiems. Sovietinės valdžios šantažuotas tapti sovietinio saugumo agentu, atsisakė juo būti net grasinant mirtimi. 1946 m. vasario mėn. 5 d. suimtas, KGB rūmų rūsiuose žiauriai tardytas ir kankintas, nuteistas mirties bausme ir tų pačių metų lapkričio 18 d. sušaudytas. Palaikai buvo užkasti Tuskulėnų kapavietėje drauge su kitais nužudytais kaliniais. 1999 m. rudenį jo žemiškieji palaikai pargabenti į Telšius ir šiandien ilsisi Telšių vyskupijos Katedros kriptoje.

Parengta pagal kan. Andriejaus Sabaliausko tekstą