2019 04 05

Eugenijus Markovas SJ

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 7, 1–2. 10. 25–30 „Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda“

Aukščiausiasi Kunigas klausia Jėzaus, kokia galia jis veikia. James Tissot (tarp 1886 ir 1894 m.)

 Jėzus vaikščiojo po Galilėją. Jis nenorėjo eiti Judėjon, nes žydai tykojo nužudyti. 
    Artėjo žydų palapinių šventė. Kai jo broliai iškeliavo į šventę, tuomet ir jis išėjo, bet ne viešai, o tarsi slapčiomis. 
    Kai kurie Jeruzalės gyventojai klausinėjo: „Ar tik ne šitą nori nužudyti? Štai jis viešai kalba, ir niekas jam nieko nesako. Gal vyresnybė įsitikino, jog jis Mesijas? Tačiau mes žinome, iš kur jis kilęs. O kai ateis Mesijas, niekas nežinos, iš kur jis“. 
    Tuomet Jėzus, mokydamas šventykloje, garsiai šaukė: „Išties, jūs mane pažįstate ir žinote, iš kur aš kilęs. Ne pats nuo savęs atėjau, bet tikras yra tas, kuris mane atsiuntė, o jūs jo nepažįstate. Aš jį pažįstu, nes iš jo esu atėjęs ir jis yra mane siuntęs“. 
    Tuomet jie norėjo Jėzų suimti, bet nė vienas nepakėlė prieš jį rankos, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda“.

Skaitiniai KV (184)

Išm 2, 1a. 12–22: Mirtim negarbinga pasmerkim jį žūti

Ps 34, 17–18. 19–20. 21. 23. P.: Artimas Viešpats sugrudusiai širdžiai.


Evangelijos skaitinį komentuoja Eugenijus Markovas SJ

Išties jūs mane pažįstate ir žinote, iš kur aš kilęs.“

Šios dienos Evangelijos ištraukoje tęsiame Jėzaus kelionę Jeruzalės link. Norėčiau pristatyti tam tikras detales apie Jėzaus, kaip Mesijo, tapatybę.

Diskutuojant apie Jėzaus, kaip Mesijo, kilmę, randame daug nuomonių, tai jis yra paprastas nazarietis, tai galilėjietis, nes ten pradėjo savo kaip Mesijo kelią, arba tiesiog keliauninkas. Žydai, persekiojantys Jėzų, taip pat tampa šio klausimo dalimi: kuo laikyti Jėzų? Viena vertus, jie mato Jo atliekamus darbus: pagydymus, palyginimus ir Jo kalbas apie Tėvą, šį patvirtinimą dažnai randame Evangelijoje pagal Joną, kita vertus, laikė piktžodžiavimuuž ką grėsė mirtis. „Kai kurie Jeruzalės gyventojai klausinėjo: „Ar tik ne šitą nori nužudyti. Štai jis viešai kalba, ir niekas jam nieko nesako. Gal vyresnybė įsitikino, jog jis Mesijas?“

Klausimas nelengvas, jį randame ir Evangelijoje pagal Morkų, kai Jėzus mokinių paklausė: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“(Mk 8, 27). Atsakymų buvo įvairių, bet vienintelė esmė, kurią mums skelbia Jėzus, yra neabejoti Jo, kaip Mesijo, prigimtimi. Nėra paprasta tai padaryti, kai žinai, iš kur Jėzus yra kilęs, tai patvirtina ir žmonės: „Tačiau mes žinome, iš kur jis kilęs. O kai ateis Mesijas, niekas nežinos, iš kur jis?“

Kai kalbame apie Dievo sūnų, dauguma to meto žmonių įsivaizdavo, kad Mesijas turėtų atsirasti iš nieko, o tai ir būtų geriausias to įrodymas. Evangelistai ir artimiausi Jėzaus pasekėjai mums atskleidžia, kad Jėzus yra įsikūnijusio Dievo sūnus, jis gi Mesijas ir Išrinktasis. Todėl šios dienos Evangelijos ištraukoje jo priekaištai nepriimantiems skamba taip: „Išties jūs mane pažįstate ir žinote, iš kur aš kilęs. Ne pats nuo savęs atėjau…nes (Tėvas) jis yra mane siuntęs.“

Taigi Jėzaus kelias Evangelijoje, atskleidžiamas palaipsniui, kaskart artinantis prie jo dieviškumo. Juk išties, kaip sako Jėzus, jūs mane pažįstate…

Bernardinai.lt archyvai

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.