2019 04 10

Kun. Jacek Paszenda, SDB

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 8, 31–42 „Jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi“

Pixabay.com nuotrauka

 Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams: „Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“. 
    Jie atsakė: „Mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai: ‘Tapsite laisvi’?“ 
    Jėzus jiems tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Jei tad Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai. Bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis neranda atgarsio jumyse. Aš kalbu, ką esu matęs pas Tėvą. O jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo“. 
    Jie atsikirto: „Mūsų tėvas Abraomas!“ 
Bet Jėzus tęsė toliau: „Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane – žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė! Jūs darote savojo tėvo darbus“. 
    Jie atšovė: „Mes nesame pavainikiai ir turime vieną Tėvą – Dievą“. 
    O Jėzus kalbėjo toliau: „Jei Dievas būtų jūsų Tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Aš gi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs“

Skaitiniai KV (201)

Dan 3, 14–20. 49–50. 91–92. 95: Pasiuntė angelą ir išgelbėjo savo tarnus

Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56. P.: Garbė ir šlovė tau per amžius!


Komentaro autorius – kun. Jacekas Paszenda SDB

Amžina diskusija – kas yra laisvė? Dažnai „laisvė“ – tai būdas pagrįsti savo sprendimus, o kartais – klaidas. Sakoma: esu laisvas, taigi galiu taip ar kitaip pasielgti arba daryti tai, ko noriu. Tai vienas iš dažniausiai linksniuojamų žodžių. Dėl laisvės jaunimas kartais daro, ką nori, dėl laisvės suaugusieji piktnaudžiauja medicinos, mokslo pasiekimais pradedant, pavyzdžiui, nuo siekio užkirsti kelią korupcijai iki gender ideologijos. Visa tai – vardan laisvės.

O Jėzus aiškiai mums sako, kas yra tikroji Laisvė. Laisvas yra tas, kuris yra išvaduotas iš nuodėmės vergijos. Laisvas – tai tas, kuris, įtikėjęs į Jėzų, gavo nuodėmių atleidimą, tai tas, kuris tiki Jėzų ir mylėdamas Jį myli ir artimą. Norint pasiekti tikrąją laisvę, reikia atsiversti, pripažinti, kad nuodėmė yra blogis, o ne pažanga ar gėrio ir laisvės išraiška. Reikia drąsiai išpažinti nuodėmes ir tvirtai pasiryžti taisytis. Reikia dažniau galvoti, ne kaip patogiai sutvarkyti savo gyvenimą čia, bet verčiau kaip pasiruošti tam gyvenimui, į kurį esame visi pašaukti ten, amžinybėje.

Didžiosios savaitės artumas, Jėzaus pergalės artumas mane vis stipriau ragina palikti blogus įpročius, ragina pavesti save Jėzui ir iš visų jėgų veržtis laimingos amžinybės link. Noriu būti laisvas ir todėl kasdien mąstau apie tai, kas Dievui patinka, kasdien ieškau Jo valios, kasdien stengiuosi padaryti kažką gero, kasdien atiduodu Jam savo širdį ir troškimus, kasdien…

Bernardinai.lt