2019 04 12

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 10, 31–42 „Jie mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų“

  Žydai stvėrėsi akmenų, norėdami Jėzų užmušti. O Jėzus paklausė juos: „Tėvo valia esu jums padaręs daug gerų darbų. Už kurį gi darbą jūs užmušite mane?“ 
    Žydai jam atsakė: „Ne už gerą darbą užmušime, bet už piktžodžiavimą, kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu“. 
    Jėzus atsakė: „Argi jūsų Įstatyme nėra parašyta: ‘Aš tariau: jūs esat dievai!’? Taigi Įstatymas vadina dievais tuos, kuriems skirtas Dievo žodis, ir Raštas negali būti panaikintas. Kaip tad jūs galite sakyti tam, kurį Tėvas pašventino ir siuntė pasaulin: ‘Tu piktžodžiauji’, kai jis pareiškė: ‘Aš – Dievo sūnus!’? Jei aš nedarau savo Tėvo darbų, – netikėkite manimi! O jeigu darau ir manimi netikite, – tikėkite darbais, kad pažintumėte ir suprastumėte, jog Tėvas manyje ir aš jame“. 
    Jie dar kartą mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų. Jėzus vėl pasitraukė anapus Jordano, kur pradžioje Jonas buvo krikštijęs, ir apsistojo tenai. 
    Daugelis ėjo pas jį ir kalbėjo: „Jonas, tiesa, nepadarė nė vieno stebuklo, bet ką jis pasakė apie šitą žmogų, buvo teisybė“. Ir daugelis įtikėjo jį tame krašte.

 

Skaitiniai KV (206)

Jer 20, 10–13: Su manim yra Viešpats lyg tvirtas kariūnas

Ps 18, 2–3a. 3bc–4. 5–6. 7. P.: Ėmiau sielvarte Viešpatį kviesti, ir mane jis išgirdo.


Komentaro autorius – kun. Jacekas Paszenda SDB

Šiandien Evangelijoje vėl grįžta tikėjimo tema ir karšta diskusija. Jėzus savo priešams pateikia svarių argumentų, norėdamas jiems padėti įtikėti. Pirmiausia – tai yra Šventojo Rašto žodžiai, o jei ir to neužtenka, tai bent Jo darbai, padaryti Dievo Tėvo vardu, turėtų jiems padėti.

Jėzus, paskui ir apaštalai, dažnai aiškino tikėjimo tiesas remdamiesi Dievo Žodžiu, nes Jėzus – pranašysčių išsipildymas. Biblijoje galime rasti argumentų, norėdami suprasti Jėzų, nes visas Senasis Testamentas paruošia Jo atėjimą. Padėti savo tikėjimui galima skaitydami ir apmąstydami Dievo žodį, pradėdami nuo naujojo Testamento, nuo Jėzaus, o po to skaitydami ir Senąjį. Šventoji Dvasia atveria mūsų širdis ir protus, kad suprastume Jo Žodį.

Jėzaus dideli darbai, arba stebuklai – tai matomas Jo dievystės ženklas, nes joks žmogus vien savo jėgomis nesugebėtų Jo darbų pakartoti. Jėzaus stebuklai – tai ne reklama, pasirodymas ar šou, turintis pritraukti publiką ir duoti pelno. Jėzaus stebuklai – tai Dievo anspaudas, patvirtinantis Jo žodžius ir misiją, kad Jis iš tikrųjų yra Dievo pasiųstas Mesijas, kad tiesa yra tai, ką yra sakęs.

Šiuo momentu reikėtų sau užduoti klausimą: kaip dažnai skaitau Evangeliją? Ar pažįstu Šventąjį Raštą? Ar apmąstau Dievo žodį? Jei per sunku, visada galima rasti gerų komentarų. Deja, atrodo, kad mes, krikščionys, per mažai skaitome Bibliją. Gal ir nereikia, kaip tai daro kai kurie – išmokti mintinai keletą citatų, bet reikia pažinti Jėzų, Jo žodį ir paskui juo gyventi. Siūlau visiems, taip pat ir sau, kasdien, o jei nepavyksta, kas savaitę skirti šiek tiek laiko bendravimui su Juo Jo Žodyje.

Bernardinai.lt