2019 04 28

Kun. Vladimiras Solovej

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

II VELYKŲ SEKMADIENIS Jn 20, 19–31 „Po aštuonių dienų Jėzus atėjo“

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. 

    O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“. 
    Vieno iš dvylikos, – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ 
    O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“. 
    Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ Jėzus jam ir sako: 
    „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ 
    Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą.

Skaitiniai ABC (509)

Apd 5, 12–16: Nuolat augo būrys įtikėjusių Viešpatį

Ps 118, 2–4. 22–24. 25–27a. P.: Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. / Aleliuja.

Apr 1, 9–11a. 12–13. 17–19: Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius


Sekmadienio homilijos autorius – kun. Vladimiras Solovej