2019 05 08

Kun. Ramūnas Mizgiris, OFM

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Jn 6, 35–40 „Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų, turėtų amžinąjį gyvenimą“

Jėzus kalbėjo miniai:
„Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Bet aš jums sakiau: jūs mane regėjote ir netikite.

Visi, kuriuos man duoda Tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu. Aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė.
O mano Siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau nė vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutiniąją dieną.

Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki jį, turėtų amžinąjį gyvenimą; todėl aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną“.

Skaitiniai KV (234)

Apd 8, 1b–8: Keliaudami skelbė džiaugsmingąją naujieną

Ps 66, 1–3a. 4–5. 6–7a. P.: Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. / Aleliuja.


Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Jėzus priima kiekvieną žmogų kaip Tėvo dovaną. Jis priima dovaną, kad jos neprarastų, neatstumtų, bet kad ją išgelbėtų. Jis suteikia jai amžinąjį gyvenimą, kad paskutiniąją dieną ją prikeltų.

Kiekvienas žmogus yra Tėvo dovana Sūnui. Tačiau taip pat kiekvienas žmogus turi leistis dovanojamas Tėvo Viešpačiui Kristui. Mes tampame dovana tik tikėjimu į Jėzų Kristų.

Tėvas mus dovanoja, mes dovanojame save per tikėjimą, Kristus mus atperka, gelbsti, prikelia ir dovanoja Tėvui. Be mūsų kasdieninio ir nepertraukiamo savęs dovanojimo, apskrita grandinė neužsidaro ir mes liekame savo nuodėmėse.

Bernardinai.lt