2019 05 17

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Mirė vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM

Vysk. P. A. Baltakis OFM. Pasaulio anykštėnų bendrijos archyvo nuotr.

Gegužės 17 dieną mirė vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM.

Antanas Baltakis gimė 1925 m. Anykščių rajone, gausioje 11 vaikų šeimoje. Mokėsi Kretingos ir Anykščių gimnazijose. Dalyvavo partizaniniame judėjime, o 1944 m. Šeduvoje vokiečių buvo suimtas ir išvežtas darbams į Suomiją ir Norvegiją. 1945–1952 m. Belgijoje studijavo teologiją ir filosofiją, 1952 m. tapo kunigu ir vienuoliu pranciškonu.

Persikėlęs gyventi į JAV atsikūrusią lietuvių pranciškonų Šv. Kazimiero kustodiją, 1953–1963 m. buvo lietuvių Prisikėlimo parapijos vikaras ir vienuolyno Toronte vyresnysis, 1969–1979 m. – Šv. Kazimiero vienuolyno Niujorke vyresnysis. 1979–1984 m. ėjo provincijos ministro pareigas. 

1984 m. birželio 13 dieną šv. popiežius Jonas Paulius II paskyrė tėvą Paulių Baltakį išeivijos lietuvių vyskupu. Jis buvo pirmasis vyskupas, paskirtas tokioms pareigomis. Tai buvo unikalus dalykas, kadangi formaliai tuo metu Lietuva net neegzistavo. 

JAV vyskupų konferencija priėmė vyskupą Paulių kaip visateisį narį. Prelato Edmundo Putrimo vertinimu, tai buvo didelis laimėjimas, kuriuo Amerika pripažino Sovietų Sąjungos okupuotą Lietuvą ir pogrindyje veikusią Katalikų Bažnyčią bei jos siekius. „Tėvas Baltakis buvo Lietuvos pogrindžio Bažnyčios balsas pasaulyje. Per jo paskyrimą ir asmenybę „Katalikų Bažnyčios kronika“ plito pasaulyje, o būdamas Lietuvių katalikų religinės šalpos pirmininku padėjo finansiškai paremti pogrindžio Bažnyčią“, – teigia E. Putrimas. 

1987 m. birželio 18 d. JAV prezidentas Ronald Reagan (v.) Baltuosiuose rūmuose priėmė Lietuvos Krikščionybės jubiliejaus komitetą, kad „pareikštų moralinę paramą to sovietų krašto persekiojamiems katalikams”. Iš k.: Washington apylinkių jubiliejaus komiteto pirmininkas Jonas Vaitkus, Los Angeles jub. komiteto pirm. Angelė Nelsienė, jub. rengimo vykdomasis pirm. Jonas Kavaliūnas, kom. gen. pirm. vysk. Paulius Baltakis, kom. garbės narys Lietuvos charge d’affaires dr. Kazys Bačkis, vykd. kom. narė Loreta Stukienė, jub. kom. koordinatorius ir Liet. kat. religinės šalpos dir. kun. Kazimieras Pugevičius, jub. religinės programos koordinatorė Ignė Marijošiūtė.

Nuo 1984 iki 2003 m. P. Baltakis vadovavo užsienio lietuvių katalikų sielovadai, aplankė bene visas pasaulyje lietuvių katalikų bendruomenes ir parapijas. Jis rūpinosi 140 lietuvių katalikų parapijų ir misijų, beveik milijono užsienio lietuvių katalikų sielovada, palaikė glaudžius ryšius su Lietuvos vyskupais ir tikinčiaisiais, išgarsėjo kaip aktyviausias Lietuvos tikinčiųjų teisių ir laisvių gynėjas bei užtarėjas pasaulio katalikų bendruomenėje.

Baigęs vyskupo tarnystę, 2003–2009 m. t. Paulius Baltakis gyveno Niujorke ir toliau vadovavo labdaros organizacijai „Lietuvių katalikų religinė šalpa“. 2018 metais persikraustė į Lietuvą.

Vyskupas emeritas t. Paulius Baltakis OFM (kairėje) ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis.

Vysk. P. Baltakio OFM palaikai bus pašarvoti Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje gegužės 20 d. (pirmadienį) 12.00 val. Šv. Mišios 18.00 val. 

Gegužės 21 d. (antradienį) 18.00 val. Šv. Mišios.

Gegužės 22 d. (trečiadienį) 11.00 val. Šv. Mišios ir išlydėjimas į Kretingą. 15.00 val. pasitikimas Kretingos bažnyčioje, palydėjimas į senąsias miesto kapines.