2019 06 10

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Atnaujinta Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės tėviškė

Adelė Dirsytė

Adelė Dirsytė – Sibiro tremtinė ir kankinė, mokytoja, blaivininkė, moteriškumo puoselėtoja (galima sakyti pirmoji Lietuvos feministė – teigiama prasme), didžiausio tiražo kada nors išleistos lietuviškos knygos – „Marija, gelbėk mus“ maldaknygės autorė.

Šiais metais švenčiant Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 110 m. gimimą, J. E. Liongino Virbalo rūpesčiu ir vietos žmonių darbu, Adelės tėviškėje pastatytas menininko Adolfo Teresiaus sukurtas koplytstulpis bei sutvarkyta aplinka.

Birželio 15 dieną kviečiame į koplytstulpio pašventinimo šventę. Renginyje dalyvaus trys vyskupai, taip pat kiti brangūs svečiai, visus norinčius prisiliesti prie šios viltyje palaimintosios gyvenimo, kviečiame atvykti. Platesnė informaciją straipsnio gale.

Keli biografijos faktai:

Kun. A. Končiaus nuotrauka

Adelė Dirsytė gimė 1909 m. balandžio 15 d. gimė ir užaugo Pramislavos vienkiemyje, Šėtos rajone. Jos tėvai – Agota ir Antanas – pamaldūs ir darbštūs ūkininkai, viso susilaukė šešių vaikų. Adelė jauniausia.

Baigusi mokyklą ji įstojo į Lietuvos universitetą (VDU), dalyvavo ateitininkų veikloje, jaunų žmonių ugdyme. Veiklą tęsė ir okupacijų laikotarpiais.

1946 m. kovo 6 d. apkaltinta „antisovietinę“ veikla, nuteista dešimt metų kalėjimo Sibiro darbų lageriuose. Ten tęsė savo mokytojos ir krikščionės ugdytojos misiją nešdama viltį kartu kalėjusioms moterims, o savo maldas ir kančias aukodama Dievui už Lietuvą. Už šią veiklą žiauriai tardyta ir kankinta, dėl patirtų sužalojimų 1955 m. rugsėjo 26 d. miršta.

2000 m. Kauno Arkivyskupijoje pradėta beatifikacijos byla, siekiant jos pripažinimo palaimintąja.

Adelės Dirsytės maldaknygė „Marija, gelbėk mus“ skirtingomis kalbomis, Putnamas. Kun. Andriaus Končiaus nuotrauka

Adelės Sibire užrašyta malda:

Nuovargis, nusilpimas sukaustė mūsų širdis. Nebeturime nei dvasios maisto, nei reikalingo poilsio, nei atsigaivinimo. Ilgesys, lūkestis, vergija prislėgė mus. Gailestingumo Jėzau, Tavo pasigailėjimo šaukiuosi, prie Tavo atverto šono glaudžiamės. Gailestingiausioji ir meile liepsnojanti Širdie, sujunki mus gailestingumo, meilės ir vienybės ryšiais.

Padėki mus veikiai su grįžti į savo žemę, kad vis geriau ir geriau vykdytumėm Viešpaties mums skirtus uždavinius. Amen.

Malda prašant Adelę Dirsytę paskelbti palaimintąja

Visagali Viešpatie Dieve, Tikėjimo, Vilties ir Ištvermės šaltini! 
Tu palaikai ir stiprini pasitikinčius ir sekančius Tavimi. Žiauriuose Sibiro lageriuose daugelį metų stiprinai mokytoją Adelę Dirsytę, kad liktų ištikima Tavo valiai ir būtų pamokančiu pavyzdžiu artimui. 
Viešpatie, suteik malonę, kad Tavo tarnaitė, mokiusi žodžiu ir savo gyvenimu, o tikėjimą paliudijusi kankinystę, galėtų tapti mūsų Užtarėja danguje. Amen.

Imprimatur
+ Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas

Apie Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės užtarimu patiriamas malones kviečiama paliudyti raštu ar žodžiu: Rotušės a. 14A, 44279 Kaunas; [email protected], tel. (37) 40 90 26.