2019 07 10

Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mt 10, 1–7 „Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis“

 Pasišaukęs dvyliką mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negales. 
    Dvylikos apaštalų vardai: pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus; Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas; Pilypas ir Baltramiejus; Tomas ir muitininkas Matas; Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas; Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris paskui išdavė jį. 
    Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: „Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“. 

Skaitiniai E1 (197)

Pr 41, 55–57; 42, 5–7a. 17–24a: Mes nusikaltome savo broliuit, todėl ir ištinka mus šita nelaimė

Ps 33, 2–3. 10–11. 18–19. P.: Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim.


Komentaro autorė – s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandieniai Mišių skaitiniai kalba apie galią ir valdžią. Pirmajame skaitinyje pasakojama, kaip faraonas įgalina Juozapą skirstyti grūdus stokojantiems dėl kaimynines šalis ištikusio bado. Tuo tarpu Evangelijoje girdime Jėzų suteikiant valdžią ir galią saviesiems mokiniams: tai atjautos galia kenčiantiems, kaip ir dalinantis grūdus Juozapas atjaučia stokojančiuosius. Jėzus mokiniams teikia galią gydyti ir galią išvarinėti piktąsias dvasias.

Mes krikštu ir sutvirtinimu taip pat esame gavę Dvasios galybę. Dievas nuolatos yra su mumis, vadovaudamas mums per Šventąją Dvasią, idant gyventume kaip Jėzus, spinduliuotume Jį pasauliui ir mus supantiems žmonėms darydami gera, gydydami vieni kitų žaizdas savo atjauta ir meile. Tokia yra šiandienė žinia kiekvienam: mumyse yra didi galia, kurią galime panaudoti kitų gėriui.

Šiandien ypatingai melskimės už visus, kuriems tenka vienokia ar kitokia valdžia, pasaulietinė, bažnytinė autoriteto tarnystė ir kt., idant patikėtas pareigas vykdytų kitų gėriui, ir Dievo suteiktos galios dėka pasaulis taptų geresne vieta gyventi, taikos ir broliškumo vieta.

Bernardinai.lt