2019 07 13

Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 10, 24–33 „Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

 

Dalios Račkauskaitės nuotrauka. Iš eFoto.lt

Jėzus kalbėjo apaštalams: 
    „Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, nei tarnas už šeimininką. Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarnas šeimininkui. Tad jei šeimos galvą jie praminė Belzebulu, tai ką bekalbėti apie namiškius! 
    Todėl nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. 
    Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų netgi visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs nepalyginti vertesni už aibes žvirblių. 
    Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“. 

 

Skaitiniai E1 (205)

Pr 49, 29–32; 50, 15–26a: Dievas jus aplankys ir išves iš šitos šalies

Ps 105, 1–2. 3–4. 6–7. P.: Nuolankieji, ieškokite Dievo, ir atgis jūsų širdys.


Komentaro autorė – s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Kokia guodžianti Evangelijos mintis ir realybė: „Jūs vertesni už daugybę žvirblių.“ Kitaip sakant, kiekvienas mūsų yra be galo brangus Dievui, ir Jo meilė kiekvienam yra didi. Jėzus mums sako nebijoti, kartoja tai tris kartus. Galime savęs klausti, ko bijausi? Kodėl aš bijau? Ar aš tikiu Dievo meile man, ar tikiu, kad esu Jam brangus? Jėzus kviečia mus į artimą draugystę, kviečia tapti Jo mokiniais, kad panašėtume į Jį, ir taip mūsų draugystė tvirtėtų.

Kuo artimiau pažįstame Jėzų, tuo panašesni tampame į Jį ir bendraudami su kitais elgiamės kaip Jis, kuris mylėjo žmones ir jų gailėjo, teikė pagalbą. Žvelkime į save: ar mylime kiekvieną žmogų, esame nusiteikę padėti? Gal žmones skirstome į kategorijas? Atminkime Dievo meilę kiekvienam – Jėzus gaili paklydėlių ir nusidėjėlių. O aš?..

Šiandien yra šeštadienis – tradiciškai Švč. Mergelės Marijos, mūsų Motinos, garbei pašvęsta diena. Prašykime, kad ji mums padėtų draugauti su Jėzumi ir su kitais žmonėmis. Lai Marija, mūsų Motina, padeda būti dėmesingiems Jėzaus artumui mūsų kasdieniame gyvenime, ir mes dovanotume Jėzui savo meilę kaip ji. Dievo meilė tevaldo mūsų širdis, kad kaip Marija galėtume ją skleisti kitiems ir padėtume jiems rasti tikrąją meilės ir džiaugsmo versmę – Jėzų.

Bernardinai.lt