2019 09 10

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min

Popiežius Mauricijuje: Jėzaus palaiminimai – krikščionio „tapatybės kortelė“

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Paskutinis 31-osios popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės etapas buvo aštuonių valandų vizitas Mauricijuje.

Oro uoste jį pasitiko premjeras ir nedidelei katalikų bendruomenei vadovaujantis kardinolas Maurice Piat. Trumpo vizito programoje – Mišios, susitikimai su Indijos vandenyno vyskupų konferencijos nariais ir su Mauricijaus politikais. 

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

Pirmasis didelis popiežiaus Pranciškaus susitikimas Mauricijuje buvo šventosios Mišios prie Mergelės Marijos, Taikos karalienės, statulos Port Luise. Jo papėdėje driekiasi parkas, kuriame gali susiburti per 80 tūkst. žmonių. Tačiau, pasak organizatorių, popiežiaus Mišių dalyvių skaičius galėjo siekti ir 100 000, o tai beveik dešimtadalis visų salos gyventojų.

„Čia, priešais altorių, kuris yra skirtas Mergelei Marijai, Taikos karalienei, ant kalvos, nuo kurios matosi miestas ir tolėliau jūra, esame Mauricijaus ir kitų Indijos okeano salų gyventojų daugybė, kuri susirinko klausytis Jėzaus skelbiamų palaiminimų. Tai tas pats Gyvenimo Žodis, kuris turi tą pačią galią kaip ir prieš du tūkstančius metų, tą pačią kaitrą, kuri uždega ir šalčiausias širdis. Kartu galime pasakyti Viešpačiui – tikime į Tave, tikėjimo šviesoje ir širdyje žinome, jog Izaijo pranašystė yra tiesa: Tu skelbi taiką ir išganymą, skleidi gerąją žinią. Tegyvuoja mūsų Dievas“, – sakė popiežius Pranciškus pradėdamas homiliją.

Palaiminimai yra krikščionio „tapatybės kortelė“. Tai atsakymas į klausimą: „Kaip būti geru krikščioniu?“ – „Daryti tai, ką Jėzus sako palaiminimuose, kiekvienam savo būdu“. To pavyzdys, anot popiežiaus, yra palaimintojo ir Mauricijuje labai gerbiamo t. Jacques’o-Desiré Lavalio gyvenimas. Jis žinojo, kad evangelizacija nėra būti toli, bet tapti viskuo visiems: išmoko vergų kalbą, mokė, būrė bendruomenes, kurios pačios tęsė misiją. Tokios gyvybingos misijos reikia ir šiandien, joje savo vietą turi atrasti ir jaunuoliai.

Skaudu konstatuoti, kad nepaisant ekonominio augimo pastaraisiais dešimtmečiais, jaunuoliai šiandien taip kenčia, jų ateitis neaiški. „Jaunuoliai turi būti mūsų pirmoji misija“, – pabrėžė Pranciškus. Ne tolimu ir abstrakčiu būdu, bet suteikiant jiems vietą, išmokstant jų kalbą, išklausant jų istorijas, būnant greta, leidžiant pajusti, kad jie yra Dievo palaiminti. „Neleiskime, kad iš Bažnyčios ir visuomenės būtų pavogtas jaunas veidas!“, – sakė popiežius, užsimindamas apie „prekiautojus mirtimi“.

Šventasis Tėvas padrąsino gyventi palaiminimais dabar, nelaukti „palankesnio laiko“, nes galios ir pasaulio interesai dažnai susivienija prieš mus ir kuria aplinką, kurioje sunku realizuoti žmogiškąjį solidarumą. Gyventi palaiminimais, priminė jis, taip pat reiškia mokėti džiaugtis ir būti laimingiems, nes tik džiugūs krikščionys žadina troškimą eiti tokiu pat keliu.

Kai girdime grėsmingą prognozę, jog „mūsų vis mažiau“, neturime pirmiausia galvoti apie vienos ar kitos pasišventimo formos skaičiaus mažėjimą, bet apie trūkumą vyrų ir moterų, kurie nori patirti laimę šventumo kelyje, maitinti širdies ugnį gražiausiu ir išlaisvinančiu skelbimu.

„Melskimės, broliai ir seserys, už mūsų bendruomenes, kad jos liudytų krikščioniško gyvenimo džiaugsmą ir išvystų įvairių Šventosios Dvasios siūlomų gyvenimo formų šventumo sužydėjimą“, – kvietė popiežius. Pasak jo, Marijos, mus saugančios ir lydinčios Motinos, atvaizdas mums primena, jog ji buvo pavadinta palaimintąja. Jos, patyrusios skausmą tarsi širdį veriantį kalaviją, savo Sūnaus mirtyje peržengusios didžiausios kančios slenkstį, prašome dovanos atsiverti Šventajai Dvasiai, nuolatiniam džiaugsmui, kuris nepasiduoda ir neatsitraukia, visada leidžia jausti ir tvirtinti, kad „Visagalis daro didžius dalykus ir šventas yra Jo vardas“. 

EPA nuotrauka

Po pietų popiežius Pranciškus Mauricijaus prezidentūroje susitiko su valstybės vadovu ir premjeru, pasakė kalbą šalies politikams ir visuomenės veikėjams.

„Džiaugiuosi galėdamas šio trumpo vizito metu susitikti su jūsų tauta, pamatyti ne tik jos kultūrinę, etninę ir religinę įvairovę, bet visų pirmą tą grožį, kuriuo spindi jūsų sugebėjimas atpažinti ir gerbti skirtumus ir juos sujungti į vieną darnų projektą“, – sakė popiežius. „Tokia yra jūsų tautos istorija. Ją sukūrė iš įvairių šalių ir kontinentų atvykę migrantai, atsinešę savo tradicijas, kultūras, religijas ir išmokę save praturtinti kitų vertybėmis, gyventi kartu stengiantis ugdyti bendro gėrio siekiančią brolybę.“

Mauricijaus gyventojai, remdamiesi savo patirtimi, gali drąsiai kitiems skelbti, kad įmanoma iš tokios žmonių įvairovės sukurti stabiliai ir taikiai gyvenančią visuomenę. Skirtingumo grožis ir vertė išsiskleidžia tuomet, sakė popiežius, kai skirtingoms tradicijoms atstovaujantys ir skirtingas vertybes puoselėjantys žmonės bendraudami ir bendradarbiaudami sukuria tokius tarpusavio ryšius, kurie galiausiai tampa sutaikinta įvairove. Pasak popiežiaus, tai įrodymas, kad panašią bendrystę įmanoma kurti visos žmonijos mastu, kad visa žmonių šeima gali gyventi darniai ir vieningai, nieko neatstumdama ir nemarginalizuodama.

Mauricijaus gyventojų genuose yra išsaugota atmintis tos migracijos patirties, kuri jų protėvius atvedė į šią salą, kuri paskatino juos būti atviriems skirtingumui, integruoti skirtumus ir kartu su kitais siekti bendro gėrio. „Štai dėl ko drąsinu jus būti ištikimiems savo šaknims ir priimti migrantus, kurie šiandien pas jus atvyksta, trokšdami geresnio gyvenimo sau ir savo šeimoms“, – sakė popiežius.  „Nuoširdžiai juos priimkite, kaip ir jūsų protėviai priėmė vieni kitus. Ginkite atvirumo ir susitikimo  kultūrą, kuri gerbia migrantų ir visų žmonių orumą ir teises.“

Popiežius sakė, kad verta pripažinimo ir pasigėrėjimo po Mauricijaus nepriklausomybės paskelbimo susikurta demokratinė santvarka, kurios dėka šalis yra tapusi taikos oaze. „Linkiu, – tęsė Pranciškus, – kad šis demokratinio gyvenimo stilius būtų kultivuojamas ir plėtojamas, kad būtų kovojama su bet kokiomis diskriminacijos formomis. Autentiško politinio gyvenimo pagrindas yra teisė ir sąžiningas politinę bendruomenę sudarančių subjektų dialogas. Jis taip pat remiasi įsitikinimu, kad kiekvienas vyras ir moteris turi savyje potencialą, kuris gali prisidėti prie žmonių santykių, intelektinių, kultūrinių ir dvasinių vertybių puoselėjimo.“ Šiame kontekste popiežius paminėjo politikams tenkančią ypatingą atsakomybę: „Jūs, kurie aktyviai dalyvaujate Mauricijaus Respublikos politiniame gyvenime, – sakė Pranciškus, – turite būti pavyzdys visiems, kurie jumis pasitiki, ypač jaunimui. Savo elgesiu, pasiryžimu kovoti su visomis korupcijos formomis, turite parodyti koks rimtas darbas yra tarnavimas bendram gėriui, kaip svarbu būti vertiems visų piliečių pasitikėjimo.“

Mauricijaus politinio ir visuomeninio gyvenimo lyderiams sakytoje kalboje popiežius paminėjo ir šalies ekonominę pažangą. „Pagrįstai galite ja džiaugtis,  tačiau nepraraskite ir budrumo“, – sakė Pranciškus. Šiais laikais dažnai tenka konstatuoti, kad ekonominis vystymasis ne visada reiškia visų žmonių gerovės augimą. Popiežius drąsino plėtoti tokią ekonominę politiką, kuri būtų kiek įmanoma labiau orientuota į žmogų, kad rūpintųsi teisingu pelno paskirstymu, kad jaunimas galėtų įsidarbinti, kad būtų pasirūpinama silpniausiais visuomenės nariais. Nepasiduokite pagundai kurti stabmeldiško ekonominio modelio, kuris aukoja žmonių gyvenimus ant spekuliacijų ir vien naudos siekimo altoriaus, kuris siekia greito pelno aukodamas vargstančiuosius, gamtą ir jos resursus.

Ypatingas akcentas popiežiaus kalboje Mauricijaus politikams skirtas ir ekologijai. 

Popiežius paminėjo pagirtinus Mauricijaus religinių bendruomenių santykius. Įvairių tikybų išpažinėjai gerbdami vieni kitų tapatybę bendradarbiauja bendram labui ir kartu liudija bet kokį redukcionizmą pranokstančią transcendentinę žmogaus gyvybės vertę. Mauricijaus katalikai yra pasiryžę ir toliau dalyvauti šiame vaisingame dialoge, kuris davė tiek daug vaisių šalies istorijoje.

EPA nuotrauka

Popiežius Mauricijuje dar aplankė pal. tėvo Lavalio, vadinamo Mauricijaus apaštalu, šventovę. Šio prancūzo tarnystės saloje metu atsivertė per 67 tūkstančius žmonių.

Prieš išvykdamas popiežius taip pat susitiko su 12 ligonių ir 20 priklausomybių turinčių „Namų A“ centro narių, kuriam vadovauja nuolatinis diakonas bei jo žmona.

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka

EPA nuotrauka