2019 09 14

Benedicte Rollin RA

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 3, 13–17 „Turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus“

pexels.com nuotr.

Jėzus pasakė Nikodemui: 

    „Niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. 
    Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“. 

Skaitiniai Š (180)

Sk 21, 4b–9: Kas įgeltas pažvelgdavo – išlikdavo gyvas

   arba Fil 2, 6–11: Jis nusižemino, todėl ir Dievas jį išaukštino

Ps 78, 1–2. 34–35. 36–37. 38. P.: Neužmirškime Dievo stebuklų!


Komentaro autorė – s. Benedicte Rollin RA

Šv. Kryžiaus išaukštinimo, kaip ir Šv. Kristaus Kūno ir Kraujo šventės mums leidžia iš naujo kontempliuoti Jėzaus auką ne Jo kančios dramos kontekste, o prisikėlimo ir Bažnyčios gyvenimo perspektyvoje. Todėl šios dienos Evangelija nėra paimta iš kančios pasakojimo, o iš Evangelijos pagal Joną teologinių mokymų. Viena ypatinga Jn gairė yra Sūnaus, Dievo Žodžio „trajektorija“: Jo atėjimas nuo Tėvo į pasaulį (Įsikūnijimas) ir Jo grįžimas nuo pasaulio pas Tėvą (išaukštinimas). Šis išaukštinimas sutampa su Jo didžiausiu pažeminimu ir pralaimėjimu – nukryžiavimu. Jo gėdinga egzekucija yra mūsų išganymas ir Jo dieviškumo apreiškimas: „Žmogaus sūnus turi būti iškeltas“, ir vėliau: „kai būsite iškėlę Žmogaus Sūnų, jūs žinosite, kad Aš Esu“ (Jn 8, 28).

Kryžiaus ir garbės sutapatinimas – dieviškasis paradoksas, kuris yra suprantamas tik tada, jei suvokiame, kad Dievo garbė – tai Jo meilės spindesys. Nes Dievas yra meilė, ir visi Jo atributai tėra meilės aspektai. Pakėlę akis į Nukryžiuotojo iškankintą kūną, matome Dievo garbę. Matome mirtį ir matome amžinojo gyvenimo šaltinį.

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“ Tai visos Gerosios Naujienos santrauka. Kvietimas ir iššūkis mums šiandien – pakelti akis į Nukryžiuotąjį, iš naujo įtikėti, iš naujo leistis Dievo meilei apstulbinti.