Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Ką galime nuveikti šį spalį – Ypatingąjį misijų mėnesį?

Cathopic.com nuotrauka

2019 spalis – Ypatingasis misijų mėnuo. 

Nuo 1926 m. priešpaskutinįjį spalio sekmadienį visuotinė Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną. Ta proga visos katalikų bendruomenės suvienija jėgas, siekdamos padėti jaunesnėms bažnyčioms, vėliau priėmusioms tikėjimą į Jėzų Kristų. Surinktos aukos ir malda – tai solidarumo ženklas tiems, kurie stokoja pasaulyje.

2017 m. popiežius Pranciškus paskelbė, jog visas 2019-ųjų spalis turės išskirtinę misijinę reikšmę. Taigi ne tik priešpaskutinis sekmadienis, kuris šiemet yra spalio 20-oji, bet ir visas mėnuo. Visos vyskupijos, parapijos, bažnytinės bendruomenės yra kviečiamos melstis ir imtis veiklos, kad visur būtų prisimenama, jog Bažnyčia yra visuotinė – nes ji pasklidusi visame pasaulyje ir yra misionieriška iš prigimties.

Kodėl pasirinktas būtent šių metų spalis? Ogi todėl, jog 2019 m. lapkričio 30 d. sukanka šimtas metų, kai buvo paskelbtas apaštališkasis laiškas „Maximum Illud“, kuriuo 1919 m. popiežius Benediktas XV išryškino visų pakrikštytųjų, tai yra, visos Bažnyčios, ne tik kunigų ir vienuolių, atsakomybę skelbti Evangeliją. Popiežius Benediktas XV pabrėžė, kad misijinės veiklos centre turi būti tik Evangelija ir jos skelbimas, o ne kultūriniai ar ekonominiai aspektai.

Misijos ir misija

Atnaujinti Bažnyčioje misijinį įkarštį – tai atsiliepti į amžiną Jėzaus kvietimą: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“ (Mk 16,15) Įgyvendinti šį Viešpaties liepimą nėra laisvai pasirenkamas dalykas: tai būtina kiekvieno krikščionio pareiga, kaip primena Vatikano II susirinkimas, nes Bažnyčia iš prigimties yra misijinė. Kalbėdami apie misijas, dažniausiai galvoje turime misijas ad gentes: savo žemę paliekančius misionierius ir misionieres, keliaujančius skelbti Evangelijos į tas vietas, kur Kristus dar nėra paskelbtas arba paskelbtas visai neseniai. Tačiau Bažnyčioje yra vykdoma ir kita, evangelizacijos, misija: pastaroji nėra susijusi su geografinėmis koordinatėmis, ji praktikuojama visame pasaulyje. Nes visur esama žmonių, niekuomet negirdėjusių kalbant apie Jėzų, arba nepakankamai juo susidomėjusių: tai irgi misijų laukas. Evangelizacija yra aktuali, reikalinga ir svarbi čia, Europoje, taip pat Lietuvoje. Kad skelbtume Kristų, nebūtinai turime būti jauni, energingi, mokslingi: pakanka būti nuosekliais ir laimingais Kristaus mokiniais. Liudijimas – tai visų pirmiausia pats mūsų gyvenimas, o tik paskui – apmąstymai ir žodžiai.

Kun. Alessandro Barelli SDB. Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos nuotrauka

Pakrikštyti ir siunčiami

Šventasis Tėvas nurodė Ypatingojo misijų mėnesio temą „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. Pagyvinti missio ad gentes suvokimą, su nauju užsidegimu prisiimti atsakomybę skelbti Evangeliją visame pasaulyje, visuose pakraščiuose, taip pat mūsų Lietuvos miestuose ir kaimuose: popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame paraginime „Evangelii gaudium“ išreikštas kvietimas rodo sielovadinį įkarštį ir misijinį gyvybingumą: „Misijinė veikla yra Bažnyčios visos veiklos paradigma.“

Popiežius nurodė keturias sritis, kurias dera nuoširdžiai puoselėti, kad 2019 m. spalį – Ypatingąjį misijų mėnesį – tinkamai įgyvendintume numatytas veiklas:

• asmeninis susitikimas savo Bažnyčioje su gyvu Jėzumi Kristumi per Eucharistiją, Dievo žodį, asmeninę ir bendruomeninę maldą;

• liudijimas: šventieji, misijų kankiniai ir tikėjimo išpažinėjai, plačiame pasaulyje pasklidusių Bažnyčių veidas;

• misijinis ugdymasis: Šventasis Raštas, katechezė, dvasingumas ir teologija;

• misionieriškoji artimo meilė.

Šiandien kalbėti apie pakrikštytuosius ir siunčiamuosius reiškia tai, kad kiekvienas pakrikštytasis, nepriklausomai nuo jo funkcijos, gali būti misionierius, žmonėms skirto Dievo siūlymo tarpininkas dėl savo asmeninio liudijimo, maldos ir aukos.

Cathopic.com nuotrauka

Ką galime nuveikti?

Sekdami popiežiaus pateiktomis gairėmis, mes galime:

1. Per maldą (tiek asmeninę, tiek bendruomeninę) sustiprinti savo tikėjimo santykį su Jėzumi. Parapijos ir bažnytinės bendruomenės yra kviečiamos melsti Viešpatį, kad jo Žodis plistų vis plačiau. Nacionalinė misijų tarnyba ne tik išsiuntė plakatus parapijoms, bet ir parengė knygelę, padėsiančią bendruomenėms ir atskiriems asmenims visą spalį jungtis į kasdienę rožinio maldą su ypatinga misijine intencija. Šios knygelės jau yra išleistos ir dovanai išdalytos parapijoms, be to, kiekvienas norintis gali nemokamai atsisiųsti knygelę iš svetainės misijos.katalikai.lt;

2. Geriau pažinti praeities didžių ir mažiau žinomų misionierių asmenybes, kad šie pavyzdžiai padėtų augti mums patiems. Jau minėtoje svetainėje (misijos.katalikai.lt) yra pateikta trumpų apybraižų apie tikėjimo išpažinėjus, kurie ypač pasižymėjo misionieriška veikla. Kai kurie iš jų visai nebuvo išvykę iš savo šalies, tačiau tapo nuostabiais misionierystės pavyzdžiais;

3. Susirasti minėtoje svetainėje ar kitose patikimose svetainėse asmeniniam ir bendruomeniniam tobulėjimui skirtos medžiagos. Taip pat galima rasti Ypatingajam misijų mėnesiui skirtą oficialų vaizdo klipą lietuvių kalba, kitų vaizdo klipų, refleksijų. Šia medžiaga galėtų naudotis ir tikybos mokytojai bei katechetai, rengdamiesi pamokoms, darbui su vaikais ir jaunimu;

4. Atverti širdį atjautai, suteikti konkrečią pagalbą kitiems žmonėms. Tam palanki proga – spalio 20-oji, Pasaulinė misijų diena: visos surinktos aukos bažnyčiose yra skiriamos misijoms, skurstančių kraštų bendruomenėms, nepajėgiančioms ekonomiškai išsilaikyti. Pamąstykime apie religinėms apeigoms skirtus statinius, apie katechezės klases, pagalbą stokojantiems tikintiesiems, apie ambulatorijas, našlaičių ir senolių globos namus, apie seminarijas būsimiems kunigams… Poreikiai – didžiuliai, o mūsų galimybės – ribotos: tačiau verta įnešti savo indėlį. Jėzus pagyrė neturtingą našlę, paaukojusią šventyklai menką pinigėlį, nes ji iš širdies atidavė visa, ką turėjo. Būtų nuostabu, jei spalio 20 d. paaukotume ne tik „įprastinę“ auką, bet ir ką nors, kas būtų mūsų atsižadėjimo, mūsų asmeninio įsipareigojimo vaisius. Įvairios maldos grupės šioje srityje galėtų išties daug nuveikti.

Misijos turinys – skelbti Kristų, kuris išgelbsti žmogų. Negi trauksimės atatupsti nuo šios užduoties, patikėtos mums su Krikštu? Šiandien, mūsų gyvenamuoju metu, Vakarų pasaulyje, taip pat Lietuvoje, liudyti Evangeliją pagal savo gyvenimo padėtį – reiškia būti misionieriais. Dėmesio: ne tik šių metų spalį, bet kiekvieną savo gyvenimo dieną. Ypatingasis misijų mėnuo spalis greitai baigsis, o Bažnyčios misija tęsis iki pasaulio pabaigos.