2019 10 22

Kun. Gabrielius Satkauskas

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 12, 35–38 „Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius“

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad, kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų.
    Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums: jis susijuos, susodins juos prie stalo ir, eidamas aplinkui, patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie!“

Skaitiniai E1 (405)

Rom 5, 12. 15b. 17–19. 20b–21: Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo, tai nepalyginti labiau jie viešpataus gyvenime

Ps 40, 7–8a. 8b–9. 10. 17. P.: Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią.


Komentaro autorius – kun. Gabrielius Satkauskas

Ankstesnėse Evangelijos vietose Viešpats mokė savo sekėjus saikingumo. Numaldęs juose bereikalingą rūpestį ir gyvenimo puikybę, dabar Jis skatina mokinius tarnauti ir paklusti, sakydamas: „Tebūnie jūsų strėnos sujuostos“. Tai reiškia nuolatinį pasirengimą atlikti Viešpaties darbus. Paliepimas turėti uždegtus žiburius reiškia nuolatines pastangas saugoti gyvenimą nuo tamsos, saugoti savyje proto šviesą, dvasinę giedrą, kuri nurodo, kas darytina bei kas vengtina.

Šiame pasaulyje yra naktis, bet mokiniai, kurie gyvena gyvenimą ir kurių dvasia yra veikli – jų strėnos yra sujuostos. Tokią sąlygą Jėzus iškelia savo sekėjams liepdamas turėti degančius žiburius. Jėzus kviečia tobulinti savo dvasinę išmonę, gebėjimą įžvelgti ne tik tai, ko reikėtų vengti, bet ir tai, ką ir kokiu būdu reikėtų daryti. Priešingu atveju žmogus lengvai įpuls į nuodėmės tamsą.

Reikia pastebėti, kad pirma Dievas liepia susijuosti strėnas ir tik vėliau – saugoti žiburiuose ugnį. Mat pirma dvasiniame gyvenime seka veiksmas, pastangos, o paskui vaisių apmąstymas, kuris nušviečia protą, džiugina širdį ir pamaitina dvasią.

Budėti reiškia rūpintis savo širdies namais, Šventosios Dvasios šventove, kad kai šeimininkas pasibels, galėtume nedelsdami Jį įsileisti. Įleisti ten, kur Dievas atneš Dangų. Nebijokime, Danguje užteks vietos visiems, jei užteks vietos Dievui mano širdyje. Budėkime ir saugokime vietą savo Šeimininkui.