2019 10 21

bernardinai.lt

Kauno arkivyskupija

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

S. Tamkevičiaus paskyrimo kardinolu bulė

Zenono Turausko / Kauno kunigų seminarija nuotrauka

Spalio 19-ąją Kauno arkikatedroje buvo švenčiamos kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišios. 

Dėkoti Dievui, drauge melstis ir švęsti susirinko garbingi iškilmių dalyviai – apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petaras Rajičius, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupai bei kunigai, vyskupai iš Baltarusijos, Latvijos, taip pat įvairių kongregacijų pašvęstojo gyvenimo seserys, gausūs tikintieji, Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų Bažnyčios arkivyskupas metropolitas Inokentijus, evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio atstovas.

Iškilmėse dalyvavo LR Prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, prezidentas Valdas Adamkus, Vyriausybės atstovai, Kauno visuomenė.

Zenono Turausko / Kauno kunigų seminarija nuotrauka

Zenono Turausko / Kauno kunigų seminarija nuotrauka

Zenono Turausko / Kauno kunigų seminarija nuotrauka

Toje pat Kauno arkikatedroje, kur prieš daugiau kaip 60 metų Sigitas Tamkevičius priėmė kunigystės šventimus, pirmą kartą lietuviškai paskelbta popiežiaus Pranciškaus bulė, kuria Šventasis Tėvas skyrė jį Kardinolų kolegijos nariu bei pavedė jo globai Šv. Angelės Meriči bažnyčią Romoje. 

Zenono Turausko / Kauno kunigų seminarija nuotrauka

Zenono Turausko / Kauno kunigų seminarija nuotrauka

VYSKUPAS PRANCIŠKUS,

DIEVO TARNŲ TARNAS

Garbingajam Broliui Sigitui TAMKEVIČIUI SJ, Kauno Arkivyskupui emeritui,

IŠRINKTAJAM ŠVENTOSIOS ROMOS BAŽNYČIOS KARDINOLUI

SIUNČIA SVEIKINIMĄ IR APAŠTALINĮ PALAIMINIMĄ. KADANGI MUMS ATRODĖ TINKAMA TAVE, GARBINGASIS BROLI, APDOVANOTĄ RYŠKIOMIS PRIGIMTINĖMIS DOVANOMIS IR DIDŽIAI NUSIPELNIUSĮ KATALIKŲ BAŽNYČIAI, IŠRINKTI Į TĖVŲ KARDINOLŲ KOLEGIJĄ, ŠIOJE KONSISTORIJOJE SAVO APAŠTALINE GALIA SKELBIAME TAVE KARDINOLU KUNIGU SU VISOMIS TAVO LUOMO KARDINOLAMS PRIKLAUSANČIOMIS TEISĖMIS BEI PAREIGOMIS, PASKIRDAMI TAU ĮSTABIĄ ŠIO MAITINANČIO MIESTO

ŠV. ANGELĖS MERIČI ŠVENTOVĘ.

JOS REKTORIŲ, KUNIGUS IR VISUS KITUS, KURIE YRA JAI ATSIDAVĘ, TĖVIŠKAI RAGINAME, KAD TAVE, KAI IMSI JĄ VALDYTI, LABAI DŽIUGIAI PRIIMTŲ IR SU DIDELE MEILE REIKŠTŲ PAGARBĄ. NEPAPRASTAI DŽIAUGDAMIESI, KAD IŠRINKTAS Į KATALIKŲ BAŽNYČIOS SENATĄ MUMS ESI PAGALBININKAS TVARKANT SVARBIAUSIUS REIKALUS IR GARBĖ ROMOS VYSKUPO SOSTUI, KARŠTAI MELDŽIAME MALONINGĄJĮ DIEVĄ, KAD TAU SUTEIKTŲ GAUSIŲ SAVO DOVANŲ IR NUOLATOS STIPRINTŲ MALONE BEI PAGALBA.

DUOTA ROMOJE, PRIE ŠV. PETRO, DU TŪKSTANČIAI DEVYNIOLIKTŲJŲ METŲ SPALIO MĖNESIO PENKTĄJĄ DIENĄ, SEPTINTAISIAIS MŪSŲ PONTIFIKATO METAIS.

PRANCIŠKUS

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybės“ – šiais psalmės žodžiais norisi pradėti šias padėkos iškilmes“, – džiugiai kalbėjo jų pradžioje, garbiuosius svečius sveikindamas, Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis ir paskelbė popiežiaus Pranciškaus bulę, o vėliau pakvietė Eucharistijai vadovauti kardinolą Sigitą Tamkevičių. Jo homiliją skaitykite čia

Daugybė buvusių ir esamų artimiausių arkivyskupo bendradarbių ir bendražygių dalyvavo šioje Eucharistijoje ir šių žmonių atsovai – seserys vienuolės ir pasauliečiai  nešė atnašas prie altoriaus, kai buvo perskaityta Mišių Visuotinė malda – už Bažnyčią Lietuvoje, be kita, už Lietuvą, kad Europos Sąjungoje ji būtų namais, kuriuose būtų gyvenama krikščioniškomis vertybėmis.

Šv. Mišių pabaigoje, priėmus ganytojiškąjį palaiminimą, kardinolui Sigitui buvo skirti daugybė sveikinimų. 

Zenono Turausko / Kauno kunigų seminarija nuotrauka

Zenono Turausko / Kauno kunigų seminarija nuotrauka

Zenono Turausko / Kauno kunigų seminarija nuotrauka

Sveikinimo žodį taręs apaštalinis nuncijus arkivyskupas P. Rajičius atkreipė dėmesį, jog Katalikų Bažnyčia yra labai nukentėjusi nuo fašizmo, nacizmo ir komunizmo ideologijų, neigusių Dievą ir nuvertinusių žmogų. Tarp krikščionių buvo daug tokių, kurie priešinosi ne ginklais, bet žodžiais ir darbais, vien liudydami iš Dievo ateinančią tiesą. Kai kurie jų buvo paskirti kardinolais už jų gyvenimo liudijimą. Toks yra kardinolas Sigitas. „Dėkojame Dievui, kad davė savo Bažnyčiai tokio tikėjimo žmogų ir liudytoją kankinį. Sekime jo tikėjimo ir meilės pavyzdžiu“, – sakė nuncijus sveikinimo žodyje.

LVK vardu kardinolą  pasveikino vicepirmininkas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Kaip savo ilgametį ištikimą bičiulį kardinolą sveikino arkivyskupas Inokentijus, padovanojęs jam rožinį. Vyskupo Mindaugo Sabučio sveikinimą perskaitė jo atstovas kun. Ričardas Dokšas.

Padėkos šv. Mišių įrašą žiūrėkite čia: