2019 11 10

Kun. Vytautas Sadauskas SJ

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 20, 27–38 „Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų“

    Pas Jėzų atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą,

[ir paklausė: „Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: ‘Jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių’. Taigi yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Ją vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris. Kurio gi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų septynių žmona!“]

    Jėzus jiems atsakė:
    „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės, taip pat ir mirti jie negalės, nes bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai, būdami prisikėlimo vaikai.
    O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu. Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“.

Skaitiniai ABC (624)

2 Mak 7, 1–2. 9–14: Pasaulio Karalius prikels mus amžinajam gyvenimui

Ps 17, 1. 5–6. 8b. 15. P.: Viešpatie, vos rytą pabusiu – tave išvydęs, gėrėsiuos.

2 Tes 2, 16 – 3, 5: Viešpats jus tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui


Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas SJ

Kai sadukiejai atėjo pas Jėzų ir uždavė Jam gana sudėtingą klausimą apie gyvenimą po mirties, Jėzus pateikė gana aiškų atsakymą: čia, žemėje, svarbu vesti ir tekėti, o ten bus kitaip. Ten bus aktualūs kiti dalykai.

Krikščionių tikėjimas prisikėlimu paremtas Jėzaus mokymu ir Jo prisikėlimo slėpiniu. Tikime, kad būsime prikelti kartu su Jėzumi. Apie tai kalba ir apaštalas Paulius krikščionių bendruomenei Korinte: „Taip Kristuje visi bus atgaivinti.“

Tikėjimas prisikėlimu iškelia precedento neturintį supratimą apie asmens vertę. Kiekvienam žmogui žadamas nemirtingumas: Dievo malonė išgelbės individo sielą, kūną, veidą, balsą. Toks požiūris buvo svetimas senovės kultūroms. Antikos mąstytojai laikė, kad „išsigelbėjimas“ pasiekiamas per filosofinį apmąstymą, o tai, be abejo, skirta tik išsilavinusiems ir laisvalaikiu besimėgaujantiems žmonėms. Tačiau krikščionišku požiūriu išganymas ateina ne dėl asmeninių nuopelnų ar įdėtų pastangų, bet kaip dovana. Tai yra per pasitikėjimą ir atsidavimą Kristui. O ugdyti santykį su Juo gali visi – vaikai ir suaugusieji, išsilavinę ir varguoliai, sveikuoliai ir ligoniai.

Kaip ugdau savo santykį su Kristumi?