2019 11 12

Kun. Vladimiras Solovej

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 17, 7–10 „Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti“

    Jėzus kalbėjo:
    Kas iš jūsų turėdamas samdinį artoją ar piemenį, jam grįžus iš lauko, sako: ‘Tuojau sėsk prie stalo’? Argi nesako: ‘Prirenk man vakarienę. Susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o paskui ir tu pavalgysi ir atsigersi…’? Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta?
    Taipogi jūs, atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite: ‘Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti’“.

Skaitiniai E1 (443)

Išm 2, 23 – 3, 9: Akims neišmanėlių jie jau numirę, tuo tarpu teisieji ramybėje ilsis

Ps 34, 2–3. 16–17. 18–19. P.: Aš visuomet Viešpatį gerbsiu.


Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Pokalbyje su apaštalais Jėzus jiems pateikia tris klausimus, į kuriuos atsakymai yra visiškai akivaizdūs ir atspindi anuo metu vyravusius šeimininko ir tarno santykius. Veikiausiai tokie santykiai mums yra nepriimtini, o trečias klausimas gali mus netgi erzinti: Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta?Tačiau Jėzus neketina kelti socialinio teisingumo ar vergovės panaikinimo klausimo, nei atsiliepti į profsąjungų reikalavimus. Jėzus siekia paaiškinti, kokia yra pagrindinė tikinčio žmogaus savybė.

Vakar skaitėme Evangelijos ištrauką, kurioje mokiniai prašė Jėzaus sutvirtinti jų tikėjimą, o Jėzus tarsi negirdėdamas jų prašymo ima kalbėti apie tikėjimo stebuklą, kuris yra tarnystė. Šiam stebuklui paaiškinti Jis pateikia apaštalams akivaizdžius ano meto tarno ir šeimininko santykius. Tarno prigimtis yra tarnauti, ir tam, kad jis vykdo tai, kas jam priklauso, nėra jokio nuopelno. Taip kaip rožė nieko nenusipelno dėl to, kad kvepia, ar vynmedis neturi jokių nuopelnų dėl to, kad neša vaisių, priešingai – jei jis neduotų vaisių – būtų tiesiog iškirstas. Taip ir tikintysis, t. y. tas, kas pasilieka asmeniniame santykyje su Jėzumi yra tarnas – tai priklauso jo prigimčiai – tikėti Jėzumi reiškia būti tarnu.

Jėzaus evangelinio perversmo esmė – tarno nuostatos priėmimas. Pats didžiausias stebuklas įvyksta tuomet, kai žmogus, užuot siekęs būti šeimininku ir valdyti, prisiima įsipareigojimą tarnauti. Vienintelis šeimininkas yra Dievas, o tikinčiojo didžiausias išaukštinimas yra būti Jo tarnu. Plaukianti iš tikėjimo tarnystė daro stebuklus.