2019 11 16

Kun. Vladimiras Solovej

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 19, 25–27 „Štai tavo sūnus! Štai tavo motina!“

    Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė, ir Marija Magdalietė.
    Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.

Skaitiniai Š (230)

Iz 9, 1–3. 5–6: Sūnus gi mums duotas

Ps 113, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8. P.: Viešpaties vardui šlovė per amžius!

Gal 4, 4–7: Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters


Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Tik evangelistas Jonas stovėjusias po Jėzaus kryžiumi moteris išvardija vardais, tarp jų ir Jėzaus motiną Mariją. Rytų Bažnyčiose šv. Jonas yra pagrįstai vadinamas Teologu – jis ne tik aprašo Išganymo įvykius, bet juos ir paaiškina. Jis giliai prasiskverbia pro pirmąjį paviršutinį įvykių sluoksnį į jų gelmę. Ne tiek svarbu, kad jis pastebėjo Mariją po Jėzaus kryžiumi, svarbu yra, kaip jis ją matė, kokiu būdu aprašė ir paaiškino jos slėpinį.

Mes vadiname Mariją Skausmingąja Motina. Apie kokį Marijos skausmą rašo evangelistas Jonas? Tai buvo gimdymo skausmas: Moterie, štai tavo sūnus! Ir tuojau po to: Štai tavo motina! Ar galėjo mylimas Jėzaus mokinys būtent tą akimirką suprasti šiuos žodžius, atpažinti savyje gyvenimą, kurio Jo žemiškoji motina negalėjo Jam suteikti, gyvenimą, kokį gali dovanoti tik Dievas – ne iš kraujo ir ne iš kūno? Šio gyvenimo sėkla buvo Jėzaus ant kryžiaus atiduota Dvasia, o atvertomis jos priėmimui ir perdavimui įsčiomis – Marijos tikėjimas. Todėl Marija ant Golgotos kalno yra visos Bažnyčios sintezė ir paveikslas.

Skausmingoji Motina, kenčianti gimdymo skausmus… Mes nekalbame apie sentimentalią užuojautą jos kančiai. Svarbu yra leisti Jai mus pagimdyti ir kartu su Ja kaip Bažnyčiai dalyvauti (neretai skausmingame) gyvybės, kuri kyla iš Tėvo (Dievo) – per Jėzų – Šventojoje Dvasioje, perdavime.