2019 11 30

Gertrūda Jolanta Juchno SF

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 4, 18–22 „Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo“

    Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų – metančius tinklą į ežerą; buvo mat žvejai.
    Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“.
    Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė.
    Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo.

Skaitiniai Š (237)

Rom 10, 9–18: Tikėjimas iš klausymo, klausymas – kai skelbiami Kristaus žodžiai

Ps 19, 2–3. 4–5. P.: Per visą žemę eina jų aidas.


Komentaro autorė – Gertrūda Jolanta Juchno SF

„Eikite paskui mane“ arba tiesiog „sek“ – tai techninis žodis, kuris tuometinėje aplinkoje reiškė mokinio ir mokytojo santykį. Įprastai žmogus ateidavo pas mokytoją su prašymu priimti jį mokiniu. Jėzus sugriauna šią įprastą schemą ir pirmas parodo iniciatyvą. Jis yra kviečiantysis, kuris dar prieš nukryžiavimą trokšta įkurti pirmąją bendruomenę – Bažnyčią.

Andriejus yra Jono Krikštytojo mokinys, visa širdimi prisirišęs prie savo mokytojo. Kartą, girdėjęs mokytoją sakant, kad jis nėra vertas nei kurpių dirželio atrišti tam, kuris ateina, palieka savo numylėtą mokytoją ir seka Jėzų, kuris traukia kaip magnetas.

Evangelijoje pagal Joną Andriejus praleidžia dieną su Jėzumi ir lieka be galo sužavėtas šio asmens. Jį taip stipriai sukrečia Jėzaus asmenybė, Jo akių žvilgsnis, žodžiai, Jo siela ir širdis, kad nieko nelaukdamas bėga pas savo brolį Simoną ir džiaugsmingai praneša, jog rado Mesiją.

Žydui sutikti Mesiją – tai viso gyvenimo prasmės išsipildymas, tai pamatinis tikėjimo įvykis. Tai didžiulis širdies džiaugsmas.

Dar didesnis džiaugsmas yra tada, kai pats Mesijas randa tave ir pašaukia. Ir to džiaugsmo tiek daug, kad neįmanoma jo sulaikyti, norisi bėgti ir pranešti visiems, kad Jėzus Kristus yra Viešpats, Jis yra mūsų Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

Popiežius Pranciškus sako, kad krikščionys yra tie, kurie žino kelią į tą džiaugsmo ugnį, kuri vieną kartą visiems laikams uždegė širdyje meilę. Popiežius ragina neklausyti ciniškų ir nusivylimo pilnų kalbų, bet svajoti kartu su Kūrėju ir visada būti su Jėzumi. 

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.