2019 12 11

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 11, 28–30 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate“

    Anuo metu Jėzus bylojo:
    „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs ‘rasite savo sieloms atgaivą’. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

Skaitiniai KV (27)

Iz 40, 25–31: Visagalis Dievas suteikia stiprybę

Ps 103, 1–2. 3–4. 8. 10. P.: Tegu mano siela Viešpatį šlovina.


Komentaro autorė – Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Sunkiose situacijose dažnai priekaištaujama Dievui, kad Jis iš jų neišgelbsti, stebuklingai neišsprendžia sunkumų. Labai norisi tikėti, jog Dievas turi išgelbėti apčiuopiamai, apsaugoti – juk jeigu tikrai Jam rūpiu, negaliu kentėti, patirti nepatogumų, sielvartų.

Jėzus nesako, kad mus apsaugos nuo keblumų, skausmo, kančios – sako, jog kartu bus tose situacijose. Nes jungą neša pora jaučių, tik taip įmanomas darbas – jei vienas iš jų atsisako dėti savo indėlį, procesas yra neįmanomas. Jėzus sako, kad Jis bus kartu, bet mes turime įdėti savo indėlį – pastangas, kantrybę, kūrybingumą, ištikimybę, pasitikėjimą. Sako, kad Jo buvimas kartu kai kuriais atvejais galbūt ne galutinai išvaduos iš sunkumų, o atgaivins, stiprins juose – suteiks galimybę matyti nauju žvilgsniu, atpažinti augimą, remtis Jo tvirtumu ir pažadu.

Jėzus sako mokytis iš Jo – mokytis ne stebuklus daryti, pamokslus sakyti, o romumo ir nuolankumo. Mokytis iš Jo išbūti kasdienybės situacijose – pakęsti nepatogumus, su artimaisiais kylančias įtampas, savo ydas, silpnumą. Jungas yra tai, kad jungia du asmenis vienoje situacijoje. Gal ir patogu būtų turėti Dievą, kuris yra pagalbos tarnyba, problemų sprendėjas – kaip aptarnaujantis darbuotojas, kurio tikslas, kad aš nepatirčiau sunkumų. Bet šiuo atveju Dievas nori jungtis su manimi, turėti dalį mano gyvenime – būti dalimi to, kas man svarbu, kur aš dedu pastangas, kenčiu ir augu. Būti ne svetimas, ne stebėtojas, sprendėjas, o tas, kuris iš arti mato sunkumus bei kovas ir kartu juose būna. Ir tai yra proga jungtis su Juo Jo tikrovėje.