2019 12 12

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 11, 11–15 „Nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją“

    Jėzus kalbėjo minioms:
    „Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, ir, jeigu  norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turėjo ateiti. Kas turi ausis, teklauso!“

Skaitiniai KV (29)

Iz 41, 13–20: Aš – tavo Išgelbėtojas, Izraelio Šventasis

Ps 145, 1. 9. 10–11. 12–13ab. P.: Viešpats švelnus, gailestingas, didžiai maloningas, rūstaut negreitas.


Komentaro autorius – Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Kartais norisi įvertinti savo pažangą – apčiuopiamu būdu matyti ėjimą pirmyn. Mokykloje ar universitete tai gana lengva dėl vertinimo sistemos, kai kuriose kitose srityse taip pat lengvai apčiuopiama, tuo tarpu dvasiniame gyvenime sunku pasirinkti tinkamus kriterijus. Be to, toks vertinimas beveik visada grindžiamas lyginimusi su kitais, žiūrėjimu, ką pralenkiu ir kam dar neprilygstu. Kitaip tariant – konkurencija.

Noras vertinti ir lyginti kyla iš tikrumo poreikio – troškimo žinoti, kad „teisingai“ darau, jau kažką „užgyvenau“, turiu reikalingų nuopelnų. Tik kam tuos nuopelnus pateikti – Jėzus yra didžiausias, kuris tampa mažiausias, negaliu užimti nei pirmos, nei paskutinės vietos, jos priklauso Jam. Juk nereikia Dievui įrodyti, kad padariau pažangą – Jis tą žino.

Daug įtampos kelia noras būti „geresniam“, „pažengusiam“, „vertingesniam“ – ir nukreipia nuo kasdienio, paprasto, neforsuojamo buvimo Dievo Akivaizdoje, per kurį ir įsikuria Karalystė. Šiandien Jėzus kviečia nesilyginti, nekovoti, nekonkuruoti – o leisti būti sau ir kitam Dievo meilės žvilgsnyje.