2019 12 26

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Mirė pal. Teofiliaus Matulionio giminaitis Teofilis Pilka

Karys savanoris, disidentas Teofilis Pilka (1925–2019).

T. Pilkos artimųjų nuotrauka

Sulaukęs garbingo amžiaus – 94 metų – gruodžio 24 d. Kūčių vakarą Viešpaties globon išėjo šviesaus atminimo palaimintojo Teofiliaus Matulionio giminaitis Teofilis Pilka.

Karys savanoris Teofilis Pilka gimė 1925 m. gruodžio 10 dieną Trakinių kaime, Kurklių parapijoje, Anykščių rajone, Mykolo Pilkos ir Uršulės Pilkienės (mergautinė pavardė – Matulionytė) šeimoje. 

Mykolui ir Uršulei Pilkams gimė dešimt vaikų, tačiau iš jų užaugo tik keturi: brolis Antanas – taip pat karys savanoris – 1946 m. okupantų nukankintas Sibiro lageryje, brolis Jonas – kunigas (garbės kanauninkas), visą gyvenimą uoliai tarnavęs Kristui ir sielovadai Kaišiadorių vyskupijoje, bei sesutė Emilija, ištikimai prižiūrėjusi tėviškę.

Teofilis Pilka palaimintojo Teofiliaus Matulionio parodoje Kaune, Gyvenimo ir tikėjimo institute, 2017.
Vaidoto Žuko nuotrauka

Teofilio Pilkos mamytė Uršulė Matulionytė – Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pusseserė. Su dėde – palaimintuoju T. Matulioniu – Teofilį Pilką siejo (-a) artimas ir nuoširdus ryšys. Dar Teofilio Pilkos vaikystėje (1933 m.), kuomet palaimintasis lankėsi jo tėviškėje, tuometinis vyskupas Teofilius mažojo Teofilio užklausęs: „O kaip tave čia vadina?“ „Tapiliuku“, – atsakęs T. Pilka. „Mane irgi vadino Tapiliuku“, – nusišypsojęs pastebėjo palaimintasis Teofilius.

Vėliau, nepabūgęs sovietų represinių struktūrų persekiojimo, kartu su broliu kunigu Jonu Teofilis Pilka lankė lageriuose kalintį arkivyskupą T. Matulionį, o 1956 m. pats asmeniškai jį lydėjo į Lietuvą iš paskutinės kalinimo vietos.

Vyskupas Teofilius Matulionis ir jį aplankęs Teofilis Pilka Mordovijos Invalidų namuose, 1956.
Pal. Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondo nuotrauka

Teofilis Pilka Antrojo pasaulinio karo metu drąsiai stojo į generolo P. Plechavičiaus organizuojamos Vietinės rinktinės gretas ir buvo pasiruošęs atremti į Lietuvą artėjančius ir joje plėšikaujančius bolševikus bei jų pakalikus.

Okupacijos metu Teofilis Pilka konspiratyviai tęsė disidentinę veiklą. 1957 m. Birštone tuometis arkivyskupas Teofiliaus Matulionis palaimino Teofilio ir Onos Birutės Staškevičiūtės santuoką, kurioje užauginti du sūnus – Jonas Teofilis ir Rimgaudas Antanas.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę Teofiliui Pilkai buvo suteiktas Kario savanorio dimisijos kapitono laipsnis. Apdovanotas atminimo medaliais.

Teofiliaus Matulionio parodoje Laisvės kovų muziejuje Vilniuje (buv. KGB). Iš kairės – vyskupo dukterėčia Meilė Matulionytė-Bubelienė, jos anūkė verslo konsultantė Agila Gailė ir palaimintojo sūnėnas Teofilis Pilka.
Vaidoto Žuko nuotrauka

Teofilį Pilką pažinojusieji, atsiliepia apie jį kaip apie labai draugiško būdo, kupino vidinės šilumos ir gerumo širdyje žmogų. Jo gyvenimas įamžintas ne vienoje knygoje, straipsnyje, laiške. Teofilis Pilka – buvo uolus Aukštosios Panemunės Švc. Mergelės Marijos vardo parapijos ir visos katalikiškos bendruomenės narys.

Kaune, savo namuose, Teofilis Pilka įkūrė muziejų – ekspoziciją, kuriame yra saugomi giminės istoriniai šaltiniai, nuotraukos, taip pat Palaiminotojo Teofiliaus Matulionio laiškai, reliktai ir kalinio – kankinio drabužiai.

Teofilis Pilka bus šarvojamas Aukštojoje Panemunėje, Kaune (Vaidoto g. 35). Gruodžio 27 d. 12.30 val. karstas pernešamas į A. Panemunės parapijos bažnyčią, kurioje 13 val. už velionį aukojamos Šv.Mišios. Teofilis Pilka laidojamas A. Panemunės kapinėse.

T. Pilkos artimųjų informacija