2020 01 09

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ – pasakojimas apie kun. A. Lipniūną

Kunigas Alfonsas Lipniūnas. 1934 m. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomo kunigo Jono Paliūko asmeninio fotografijų archyvo nuotrauka.

LRT televizijos laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ – pasakojimas apie kunigą Študhofo koncentracijos stovykloje kalėjusį, nacių nukankintą Alfonsą Lipniūną. Šiuo metu vyksta jo beatifikacijos procesas.

Kilęs iš Talkonių kaimo Panevežio krašte, kun. A. Lipniūnas pats užsidirbo pinigų mokslams Panevėžio gimanzijoje, kur kartu su juo mokėsi Stasys Bačkis, Adolfas Šapoka. Baigęs gimnaziją, jis nusprendė tapti kunigu. Laidoje Albina Saladūnaitė pasakojo, kad Lipniūnas norėjo būti kaimo parapijos kunigu, tačiau buvo paskirtas užsiimti pastoracine jaunimo veikla. Aktyviai įsitraukė į visuomeninį gyvenimą, organizavo pogrindinę ateitininkų veiklą.

Prasidėjus karui jis atsidūrė Vilniuje. Karo metais dėstė sociologiją ir pastoralinę teologiją Vilniaus kunigų seminarijoje. 1941 metais Lipniūnas įkūrė „Laisvės fondą“ – kaimo žmonių paaukotus maisto produktus dalino Vilniuje sunkiau gyvenantiems studentams ir inteligentams. Savęs Lipniūnas nelaikė geru oratoriumi, tačiau parapijiečiai džiaugėsi – jis buvo tiesiakalbis, drąsiai kalbėjo apie Lietuvą krečiančas nelaimes, ragino jaunimą nestoti į SS dalinius.

1943 m. Lipniūnas buvo ištremtas į koncentracijos stovyklą, kur bandė ogranizuoti slaptą šv. Mišių šventimą. „Reikia turėti omeny, kad jei tu meldiesi koncentracijos stovykloje ir tave sugauna, už tokius veiksmus nušauna, pakaria (…) Alfonsas Lipniūnas toliau ten rizikavo, jo neįbaugino ir naciai“, – pasakojo kun. Vitalijus Kodis. 

„Toks didelis ilgesys eiti arčiau Kristaus, jo liepsnomis užsidegti ir vesti klajojančius žmones į laimės rytojų, kuriame nėra vargų, neteisybės“, – 1944 metais, kalėdamas koncentracijos stovykloje, savo dienoraštyje rašė kun. A. Lipniūnas.

Laidoje pasakojama, kad 1945 metų sausio 25-osios naktį naciai pradėjo stovyklos evakuaciją. 11 tūkstančių kalinių per sniegą ir šaltį buvo varomi iš Študhofo į Putską – 170 kilometrų. Šiame kelyje kun. A. Lipniūnas susirgo dėmėtąja šiltine. Jis mirė po keleto mėnesių – kovo 28-ąją.

Tekstas parengtas pagal LRT laidą „Prisikėlimo liudytojai“

Daugiau apie kun. Alfonsą Lipniūną:

Milda Vitkutė. „Kun. A. Lipniūnas – Študhofo koncentracijos stovyklos kapelionas“.

Nijolė Bulotaitė. „Kunigas Alfonsas Lipniūnas: lietuviško žodžio ir katalikiškos meilės galia“.

„Dievo pasiuntinys mirties namuose. „Marijos radijo“ laida apie kun. A. Lipniūną.“

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.