2020 03 05

„ŽODIS tarp mūsų“

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 7, 7–12 „Kiekvienas, kas prašo, gauna“

    Jėzus kalbėjo:
    „Prašykite, ir gausite. Ieškokite, ir rasite. Belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir
beldžiančiam atidaroma.
    Argi atsiras jūsų tarpe žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį? Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę? Taigi, jeigu jūs, būdami nelabi, vis dėlto mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, tai juo labiau jūsų dangiškasis Tėvas duos gera tiems, kurie jų prašo.
    Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai ir yra įstatymas ir Pranašai“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt  


Ir karalienė Estera, mirtino sielvarto apimta, šaukėsi VIEŠPATIES (Est C 12).

Ką darai, kai nerandi ramybės? Išgeri arbatos, išeini pasivaikščioti. O kai nerimauji dėl daug svarbesnių dalykų – dėl artimojo sveikatos ar laimės ar kai esi priverstas nerimauti dėl politinės padėties? Trumpų atotrūkių tuomet nepakanka. Tad ką tokiais atvejais daryti? Mus kai ko gali pamokyti karalienė Estera.

Esteros istoriją pradedame skaityti nuo tos vietos, kur ji patiria patį didžiausią nuosmukį ir pažeminimą. Ne tik ji pati atplėšta nuo savo šeimos ir priverstinai atiduota į karaliaus haremą, bet ir jos tauta, žydai, negailestingai žudomi.

Sielvarto ir tamsybių apimta Estera su tikėjimu kreipiasi į Dievą. Kol kas viskas gerai. Atrodo, visi žinome, kaip turėtume melstis. Bet įdėmiau pažvelgę į Esteros maldą pastebime kai ką neįprasto ir įkvepiančio. Užuot puolusi iš karto vardyti savo vargus ir beviltiškai skųstis, Estera prisimena Dievo didybę: „Mano VIEŠPATIE, mūsų Karaliau, tu esi Vienintelis!“ Ji Dievui nepriekaištauja, nedejuoja, nekaltina Jo apleidus savo tautą. Paprasčiausiai skelbia savo tikėjimą Dievo gerumu ir tada meldžia: „Padėk man“ (Est C 14).

Taigi Estera pirmiausia išpažįsta tikėjimą. Tada ji prašo Dievą jai vadovauti. Ir tik po to ji imasi veikti ir mėgina gelbėti savo tautą. Tokia įvykių seka rodo Esterą buvus nusižeminusią ir pasitikinčią. Ji atsivėrė Dievo išminčiai ir drąsai, užuot kliovusis savo nuovoka ir jėgomis. Ir Dievas ją išklausė.

Ir tu gali panašiai kreiptis į Dievą šiandien. Patekęs į iššūkį metančią situaciją, nepulk veikti. Pirmiausia širdyje pagarbink Dievą už Jo didybę. Gali pasinaudoti šiandienos atliepiamąja psalme. Tada melsk Jį pagalbos. Ir tik paskiau daryk tai, kas, tavo nuomone, dera. Taip elgdamasis Dievui sakai, kad pasitiki Juo ir kad tau reikia Jo pagalbos. Vadovaudamasis tokia nuostata būsi tikras, jog girdi Jo balsą, ir išvysi veikiančią Jo galybę!

Jėzau, visa Tau pavedu, kreipdamasis į Tave pagalbos. Padėk man pasitikėti Tavo galybe ir remtis Tavo išmintimi.

ŽODIS TARP MŪSŲ, 2017 m. kovas–balandis