2020 03 27

Kun. Jacek Paszenda, SDB

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 7, 1–2. 10. 25–30 „Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda“

    Jėzus vaikščiojo po Galilėją. Jis nenorėjo eiti Judėjon, nes žydai tykojo nužudyti.
    Artėjo žydų palapinių šventė. Kai jo broliai iškeliavo į šventę, tuomet ir jis išėjo, bet ne viešai, o tarsi slapčiomis.
    Kai kurie Jeruzalės gyventojai klausinėjo: „Ar tik ne šitą nori nužudyti? Štai jis viešai kalba, ir niekas jam nieko nesako. Gal vyresnybė įsitikino, jog jis Mesijas? Tačiau mes žinome, iš kur jis kilęs. O kai ateis Mesijas, niekas nežinos, iš kur jis“.
    Tuomet Jėzus, mokydamas šventykloje, garsiai šaukė: „Išties, jūs mane pažįstate ir žinote, iš kur aš kilęs. Ne pats nuo savęs atėjau, bet tikras yra tas, kuris mane atsiuntė, o jūs jo nepažįstate. Aš jį pažįstu, nes iš jo esu atėjęs ir jis yra mane siuntęs“.
    Tuomet jie norėjo Jėzų suimti, bet nė vienas nepakėlė prieš jį rankos, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Jėzus dažnai atskleisdavo fariziejų veidmainiškumą, iškeldavo į viešumą jų nuodėmes, paslėptas egoistines intencijas. Ar ne dėl to norėjo Jėzų nužudyti? Tai jiems nepatiko, nes visi galėjo pamatyti skaudžią tiesą. Stovėti tiesos apie save akivaizdoje – tai pirmas ir kartais skaudus atsivertimo žingsnis. Būtinas. Fariziejai norėjo kitaip. Nutildyti Jėzų ir gyventi toliau, kaip ir anksčiau. Tikėti taip, kaip norime, o ne kaip Jėzus mokė. Nes tai patogu.

Nutildyti tą, kuris sako nepatogią tiesą. Nutildyti sąžinės balsą. Pašalinti visas kliūtis, viską, kas trukdo gyventi taip, kaip norime. Pavadinti blogį kitaip, kad tik baisiai neskambėtų, parodyti blogį kaip ir gerą galimybę. Dvasiniame gyvenime tai dažnai paplitusios pagundos, kai kovojama su blogais įpročiais.

Gavėnios metu esame kviečiami pravėdinti savo sąžinę. Įleisti į ją Jėzaus žodį ir jį priimti. Nes tikėti – tai gyventi pagal tikėjimą. Tikėti – tai vykdyti Jėzaus darbus, paklusti Jam. Tikėti Jėzų – tai priimti viską, ką Jis sako, nors ir atrodytų sunkiai įgyvendinama. Tikėti Jėzų – tai leisti Jam ugdyti mano sąžinę, kad netylėtų, kai reikia įspėti prieš blogį.