2020 04 11

Milda Vitkutė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Kaip Velykas švęsti namuose

pasmama.lt nuotrauka

Per šias šv. Velykas kaip niekad svarbu prisiminti, kad šeima pagal seną krikščionių tradiciją vadinama namų Bažnyčia (lot. Ecclesia domestica). Mūsų Viešpats Jėzus Kristus pasirinko gimti ir būti auklėjamas šeimoje. Šeimoje „tėvai savo vaikams turi būti pirmi tikėjimo skelbėjai žodžiu ir pavyzdžiu ir puoselėti kiekvienam būdingą pašaukimą, ypač – šventąjį pašaukimą“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1656). Tad nors negalime susirinkti bažnyčioje, kviečiame sėdant už Velykų stalo paskirti laiko iškilmingai maldai šeimoje. Giesmė, Evangelijos ištrauka ir malda. Visą gavėnią negirdėjome giedant Alleluia, tad pabaigoje keletas Alleluia įrašų iš įvairių pasaulio kraštų ateinančiai Velykų savaitei.

Giesmės prie šv. Velykų stalo – klausyti ir giedoti

Modernizuota kantička Sveiki sulaukėm šventų Velykų. Atlieka Gailestingumo šventovės ansamblis.

Tradicinė giesmė Linksma diena mums nušvito. Atlieka Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras Cantores David. Norintiems giedoti žodžiai čia.

Velykų stalo valgių palaiminimas

Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo.

Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Visi atsako: Amen.

Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja!

Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!

Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43)

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką:
[Jiems besikalbant apie tai, kas įvyko,] pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.

Tada vienas iš dalyvaujančiųjų skaito intencijas:

Prisikėlusiam Kristui, kuris nugalėjo mirtį ir atvėrė mums vartus į amžinybę, išsakykime savo prašymus:

Prisikėlęs Kristau, apdovanok mus meile, sutarimu ir ramybe. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, suteik sveikatos visiems sergantiems ir stiprybės tiems, kurie juos gydo ir slaugo. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, pradžiugink visus, kurie šį rytą yra vieniši ar nuliūdę. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, atlygink tiems, kurie šiandien dirba ir tarnauja visų labui. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, aplankyk savo meile tuos, kurių pasiilgome ir su kuriais šiandien negalime būti kartu. –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, priimk į savo amžinąjį džiaugsmą mirusiuosius, ypač…. (paminimi mirusieji). –
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Vadovas: Melskimės taip, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus išmokė:

Visi: Tėve mūsų..

Po to vadovas taria:
Su džiaugsmu šloviname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kuris, prisikėlęs iš numirusių, pasirodei mokiniams laužydamas duoną; ateik, Viešpatie, tarp mūsų, kai dėkodami valgome šias dovanas; priimk mus, tave priimančius kaip svečią savo broliuose ir seseryse, prie stalo savo Karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Visi: Amen.

Malda po valgio

Šeimos tėvas arba vadovas taria:
Mokiniai pažino Viešpatį, aleliuja.

Visi: Kai jis laužė duoną, aleliuja.

Vadovas:
Melskimės. Dieve, gyvybės Šaltini, išliek į mūsų širdis Velykų džiaugsmą; davęs mums žemiško maisto, leisk nuolat gyventi nauju gyvenimu, kurį prisikeldamas Kristus mums pelnė ir gailestingai suteikė. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Alleluia giesmės 

Estų kompozitoriaus Arvo Pärt Alleluia tropus. Atlieka Vox Clamantis

Angliškas himnas Alleluia Ye Sons. Atlieka benediktinės iš Mergelės Marijos, apaštalų karalienės vinuolyno JAV.

Grigališkojo choralo Alleluia su Velykiniu priegiesmiu Pascha nostrum. Atlieka Ensemble Organum.

Alleluia iš W. A. Mozart moteto Exultate, jubilate. Atlieka Anna Hofmann.

Maldos iš vilnensis.lt