Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2020 04 17

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Velykų rekolekcijos namie. VI diena: Ištiesiu ranką tiems, kuriuos myliu ir kuriuos turėčiau labiau mylėti

Pixabay.com nuotrauka

Dienos paaukojimo malda

Gerasis Tėve, štai esu Tavo akivaizdoje – žinau, kad Tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į Tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – Jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. Tegul Tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, Jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas esu ir ką turiu. Drauge su Marija, Bažnyčios Motina ir mūsų Motina, ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis aukoju Tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos melsdamasis popiežiaus šio mėnesio intencija:

Melskimės, kad visi, kurie kenčia nuo priklausomybių, gautų pagalbą ir jais būtų pasirūpinta.

Gyventi Eucharistija: Susivienijęs su Jėzumi, pasiaukojančiu už mane Eucharistijoje…

Eucharistija yra neišmatuojama, beribė dovana, per kurią Jėzus Kristus mums atskleidžia savo meilę, einančią iki galo, meilę, kuri yra Prisikėlimo jėga. Per Eucharistiją Kristus trokšta susivienyti su manimi ir gyventi manyje, kad mane įgalintų mylėti, kaip Jis pats mylėjo. Eucharistija mane kviečia, kad mano širdis kaskart vis labiau atsivertų.

Rafaelis. Stebuklingas žuvų laimikis, 1515.

Wikipedia.org nuotrauka

Evangelija pagal šventąjį Joną 21, 1-13

Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo drauge Simonas Petras, Tomas, vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnūs ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako: „Einu žvejoti“. Jie pasisiūlė: „Ir mes einame su tavimi“. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestovįs Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: „Vaikeliai, ar neturite ko valgyti?“ Tie atsakė: „Ne“. Tuomet jis pasakė: „Užmeskite tinklą į dešinę nuo valties, ir pagausite“. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: „Juk tai Viešpats!“ Išgirdęs, jog tai esąs Viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, – mat buvo neapsirengęs,– ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto – maždaug už dviejų šimtų mastų – ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą žuvį, ir duonos. Jėzus tarė: „Atneškite ką tik pagautų žuvų“. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių žuvų, iš viso šimtą penkiasdešimt tris. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė: „Eikite šen pusryčių!“ Ir nė vienas iš mokinių neišdrįso paklausti: „Kas tu esi?“, nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats.  Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies.

Komentaras

Petras vėl paima tinklus. Jis ištiesia ranką mokiniams, esantiems kartu. Jie išplaukia. Naktis. Nesėkminga naktis. Rytui auštant, ant kranto pasirodo Jėzus. Nuskamba meilus kreipinys: vaikeliai. Kas gali sau leisti tokį familiarumą? Staiga – žuvų gausybė. Susitikimas tęsis: familiarūs gestai, dalijimasis duona ir žuvimi. Gyvenimas su Jėzumi sugrąžina  atmintį: „Tai Viešpats!“ Nuotykio su Prisikėlusiuoju rezultatas sutvirtinamas: ištiesta ranka tiems, kurie trokšta išeiti iš nakties.

Lukas Budimaier/Unsplash.com nuotr.

Melstis

Tiberiados ežeras… naktis… Po Jėzaus mirties mokiniai vėl imasi savo veiklos, bet iš žvejybos grįžta tuščiomis rankomis. Leisiu, kad šis nevilties kontekstas manyje pasiliktų. Ir staiga, rytui auštant, pasigirsta pažįstamas balsas: Vaikeliai …

  • Kur esu šioje scenoje: valtyje su mokiniais, ant kranto, prie Jėzaus?
  • Būsiu ten, kai situacija staigiai keisis… Kokie mano jausmai? Girdėsiu šį Jėzaus kvietimą dalytis valgiu: Eikite šen pusryčių. Jis skirtas man.

Viešpatie, Tu nori išpildyti mūsų norus ypač per savo Eucharistiją. Suteik man troškimą joje dažnai dalyvauti, kad ja gyvenčiau.

Veikti

Šiandien paruošiu gerą patiekalą. Kiekvienas yra kviečiamas savaip dalyvauti puotoje ir turėti bendro gyvenimo apsčiai.

Šias rekolekcijas ir mąstymus parengė kun. Danielis Regent SJ, Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo Prancūzijoje atsakingasis; išvertė Birutė Šinkūnienė. Originali nuoroda – čia.

Rekolekcijų dienos: IIIIIIIV, V.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.