2020 04 28

Rima Malickaitė CC

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 6, 30–35 „Ne Mozė, bet mano Tėvas duoda iš dangaus tikrosios duonos“

Minia klausė Jėzų: „Tai kokį padarysi stebuklą, kad mes pamatytume ir tave įtikėtume? Ką nuveiksi? Antai mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip parašyta: „Jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus“.
    Tada Jėzus tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano Tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę“
    Tada jie ėmė prašyti: „Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos!“
    Jėzus atsakė: „Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorė – ses. Rima Malickaitė CC

Ir mes kartais kaip ta minia priešais Jėzų susipainiojame, kas mums duoda duonos: manome, kad už viską esam skolingi kokiam nors žmogui. Žydai mano buvę pamaitinti Mozės, o mes tokius lūkesčius – pamaitinti mūsų gyvenimą, užtikrinti materialinį ir psichologinį komfortą – adresuojame tėvams, žmonai ar vyrui, darbdaviui ar direktoriui, vaikams ar anūkams. Iš tiesų mus supančių žmonių gerumas, pastangos ir sugebėjimai kurti bendrąjį gėrį verti padėkos žodžių (būtinai juos ištarkime), tačiau turime būti atidūs, kad tas žmogus nepasidarytų mūsų stabas, netaptų viso mūsų gyvenimo centru.

Kai į savo gyvenimo centrą iškeliame žmogų, jam adresuojame ir savo dėkingumą, bet ir priekaištus, reikalavimus, tad netrukus pradedame mus palaikantį santykį griauti.

Turime nepamiršti, kad tikrasis visų gėrybių šaltinis yra Dievas. Tų gėrybių neturėtume reikalauti kaip Jo meilės, tikrumo, vertumo Juo tikėti ir pasitikėti įrodymo. Kaip Dievo meilės ženklas mums jau duota viskas: pasaulis, žmonės ir net pats Dievas – Jėzus Kristus – yra mums pats save padovanojęs, kad tik niekuomet nebealktume, nebetrokštume, kad gyventume Dvasioje.

Nepamirškime nuolat dėkoti Jam, nes Jis pirmas mumis rūpinasi. „Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę“, – sako Jėzus. Tikėkime Juo.