2020 05 03

Benedicte Rollin RA

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 10, 1–10 „Aš – avių vartai“

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda.     Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso“.
    Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia.
    O Jėzus kalbėjo toliau: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorė – ses. Benedikta Rollin RA

Iš šios dienos nuostabaus palyginimo apie Gerąjį Ganytoją ištraukos išryškėja keli šio Ganytojo bruožai, kviečiantys Jį pamilti ir sekti.

1. Jis eina per vartus – neįsibrauna į širdis per jėgą, nei bando manipuliuoti. Jis eina per vartus, nes Jis ne vagis, o šeimininkas. Bet Jis avių neprivers mylėti. Jis yra tas, kuris Apreiškimo knygoje sako: „Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu“;

2. Jis žino avių vardus, o avys atpažįsta Jo balsą. Tai ir yra tikėjimo šerdis – žinoti, kad esi pažįstamas ir mylimas, toks, koks esi, kadangi esi mokinys – besiklausantysis, gali atpažinti Jo balsą tarp tūkstančių. Į tokį intymumą esame kviečiami. Kai vesdavau Biblijos skaitymo grupę mamytėms, kurios ateidavo su savo mažyliais, mane visada nustebindavo jų sugebėjimas atpažinti savo vaikelio vos girdimą verksmą tarp kitų vaikų. Man jų visų balseliai skambėdavo panašiai… Toks yra Ganytojas – Jis pažįsta kiekvienos mūsų širdies plakimą;

3. Jis išsiveda avis laukan. Jis nenori jų palikti uždarytų, bet išveda ten, kur grynas oras, kur ganyklos, kur laisvė. Kur gyvenimo apsčiai. Į pasaulį, kur jos gali tarnauti kaip ir Jis, kartu su Juo. Ten ir rizikinga, nes yra vilkų ir plėšikų. Tačiau Jis eina priešakyje – ko joms bijoti? Getsemanės sode, pagal Jono pasakojimą, atėjus Judui ir sargybiniams, „Jėzus išėjo į priekį ir paklausė: ‚ko ieškote?‘(…) Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti.‘“ Ganytojas ne tik saugo savo avis, bet už jas guldo gyvybę. Esame „pagydyti Jo žaizdomis“, kaip girdime antrajame skaitinyje.

„Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu – pandemijos sukelto nesaugumo ir vienišumo keliu, aš nebijosiu, nes Tu drauge būsi“, nes Tu – Gerasis Ganytojas, kuris niekados mūsų neapleis.

Svetainės lankytojų periodinė parama yra pagrindinis „Bernardinai.lt“ veiklos finansavimo šaltinis.

Šiandien ypač reikia Jūsų, mieli „Bernardinai.lt“ bičiuliai, pagalbos.

Taip, paremsiu