2020 05 24

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 28, 16–20 „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje“

Kun. Vytautas Sadauskas SJ. Asmeninio archyvo nuotrauka

    Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo:
    „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas SJ

Šeštinės – Kristaus žengimo į dangų šventė. Tai viena iš sunkiau suvokiamų tikėjimo tiesų. Žengdamas į dangų Kristus nenutolsta nuo mūsų, o tampa dar artimesnis – jis yra kartu su mumis tik kitokiu būdu.

Šeštinės yra daugiau nei istorinis įvykis. Tai kartu ir teologinė, ir dvasinė ankstyvosios Bažnyčios įžvalga į Jėzaus gyvenimo slėpinį. Ši šventė kviečia mus dar giliau pažvelgti į gyvenimo ir mirties, meilės ir praradimo sąveiką.

Įprasta manyti, kad Jėzus mus paliko ir grįžo ten, kur buvo anksčiau. Tačiau toks požiūris yra klaidingas. Verta pabrėžti, kad tas, kuris sėdi Dievo Tėvo dešinėje, yra lygiai toks pat žmogus kaip mes, išskyrus nuodėmę. Visatos Kūrėjo garbė atsiskleidė per žmogiškumą. Tą, kuris patyrė tokią pačią dalią, kokią patiria žmogus, pirmieji krikščionys susiejo su visatos Kūrėjo šlove. Jie skelbė, kad Dievą ir visą žmoniją sieją vienas bendras dalykas – žmogiškumas. Kristaus asmenyje žmogiškumas yra išaukštinamas iki begalybės. Tokia yra mokymo apie Įsikūnijimo ir Žengimo į dangų esmė. Švęsdami Šeštines pabrėžiame tikro, autentiško žmogiškumo begalinį kilnumą, vertę ir svarbą; tik būdami žmogiški tampame visiškai ir tikrai panašūs į Dievą.

Paskutinės Evangelijos pagal Matą eilutės yra Bažnyčios misijos pagrindas ir įkvėpimas. Jėzus sako, kad jo mokiniai turi evangelizuoti „visas tautas“. Kai kurie yra pašaukti skleisti naujieną apie žmogaus išaukštinimą į svetimas žemes, lygiai taip, kaip apaštalai darė, nešdami ją į „žemės pakraščius“ (Apd 1, 8). Tačiau ši pareiga saisto visą Dievo tautą. Visi krikščionys yra kviečiami dalyvauti Bažnyčios pastangose evangelizuoti. Iš dalies tai reiškia, kad Evangeliją turime liudyti žodžiais ir darbais, nesvarbu, kur esame. Tačiau iš mūsų reikalaujama dar daugiau. Mes turime malda ir išmalda (materialiai) remti misionierių darbą. Misijoms užsienio šalyse vykdyti reikia įveikti daugybę kliūčių, o dvasinės ir materialinės pagalbos derinys yra sąlyga geriems rezultatams pasiekti. Prisiminkime, kad Jėzaus įsakymas yra skelbti Evangeliją apie žmogaus išaukštinimą visoms tautoms.

Kokią reikšmę Šeštinių šventė turi man?

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.