Denisas Paulavičius

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas.