Holger Lahayne

Svaiginkitės meile!

Per daugiau kaip 2000 metų ši knyga buvo įvairiausiai aiškinta. Karštai ginčytasi dėl giesmių suskirstymo ir jų pirminės funkcijos. Net ir šiandien tiksliai nežinoma, kas ir kada Giesmių giesmę sukūrė.

Septynios Kalvino pamokos šiandien

Pats Kalvinas, bjaurėjęsis bet kokiu asmenybės kultu, iš savo pavardės padarytą apibūdinimą, žinoma, vertino labai neigiamai ir visiškai atmetė. Visada jautęsis Liuterio šalininku ir ieškojęs jo draugystės,

Niūri ekumenizmo tikrovė Lietuvoje

Protestantiškas protestanto kompozitoriaus kūrinys atliekamas visiems protestantams svarbiausią atmintiną dieną, Reformacijos dieną, Romos katalikų katedroje, tiesiai po mišių, grynai katalikiškos šventės išvakarėse.

Nepaklusti valdžiai?

Kaip turėtų reikštis krikščioniška laikysena politinės valdžios atžvilgiu? Ar gali tikintis žmogus valdžiai nepaklusti? Jeigu taip, kokiais atvejais? Kiek reikia jai paklusti ir gerbti, o kiek priešintis? Jeigu priešintis, tai kokiomis formomis: protestu, reforma, revoliucija? 

Protestantai – kas jie tokie?

Sąvokos „protestantai“atsiradimas visų pirma susijęs su 1529 metų antruoju Špejerio susirinkimu, kai Liuterio reformacijos šalininkai pareiškė „protestatio“ (protestą) prieš teisių ribojimą bei reformacijos priespaudą imperijoje.