Thomas Mertonas

Savęs beieškant

Lai­mė – tai at­ras­ti, kas gi mū­sų gy­ve­ni­me tas „vie­nas bū­ti­nas da­ly­kas“ ga­lė­tų bū­ti, ir no­riai at­si­sa­ky­ti vi­so ki­to.