Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 11, 19–27 „Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus“

Portretas.
Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa, OCD. Evgenios Levin nuotrauka/Bernardinai.lt

Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. Morta, išgirdusi, kad ateinąs Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau: ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos“. Jėzus jai pasakė: „Tavo brolis prisikels!“ Morta atsiliepė: „Aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną, mirusiems keliantis“.
Jėzus jai tarė:  „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas.  Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“
Ji atsakė: „Taip, Viešpatie! Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Komentaro autorė – ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Pirmajame skaitinyje Jonas mums kalba apie krikščionio pašaukimą mylėti. Taip pat sako, kad mūsų meilės Dievui įrodymas yra meilė artimui. Atrodo nesudėtinga, tačiau praktiškai žinome, kaip sunku gali būti užuot įtvirtinus savo jausmus ir planus, derintis prie mus supančių žmonių. Savimeilė visuomet siekia įsitvirtinti. Šventasis Jonas savo laiške taria griežtai – kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė.

Kur galime pamatyti Dievo meilę mums? Žvelkime į kryžių – ten matome, kokia meile esame mylimi. Kai pykstame, jaučiamės atstumti, žvelkime į Nukryžiuotąjį, kaip Jis mus pamilo, kaip pamilo Tave. Jėzus žemėje darė vien gera, buvo nukryžiuotas ir vis vien mylėjo: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.“ Ir iš tikrųjų mes nežinom, ką darom, kai pasiduodame savo aistroms.

Iš kur pasisemti vilties, iš kur laukti pagalbos, jei ne iš Jėzaus, kuris šiandienėje Evangelijos ištraukoje gedinčiai Mortai liepia tikėti ir pasitikėti Juo. Kaip Jėzus sugrąžino į gyvenimą Lozorių, taip Jis elgiasi ir su mumis, kai nupuolame. Kelkime akis į Jėzų, į Jo meilę ir prašykime pagalbos gyventi meilėje, gyventi Jame.

Dėkokime Dievui už didžią Jo meilę mums ir atneškime Jam visus pasaulio nelaimėlius, varguolius, ligonius ir stokojančius, kad visi galėtų patirti Dievo meilę ir ramybę.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien