2022 05 23

Vidagioia.it

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 15, 26 – 16, 4a „Tiesos Dvasia liudys apie mane“

Žmogus verčia Biblijos puslapį
Unsplash. com nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kai ateis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę.

Aš jums tai paskelbiau, kad nepasipiktintumėte. Jie šalins jus iš sinagogų, ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieką šventą pareigą Dievui. Jie tai darys, nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta. Aš jums visa šita kalbėjau, kad, jų siautėjimo metui atėjus, atsimintumėte, jog buvau jus įspėjęs“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Evangelijos skaitinio komentaras

Šventoji Dvasia kalba apie meilę, kalba apie gyvenimą, apie kiekvieno tikro ir visiškai žmogiško pasirinkimo giliąją šerdį; be Dvasios nėra meilės, be Dvasios net Dievas nemyli.

Pirmasis meilės veiksmas yra suvokimas, kad kitas egzistuoja. Tik iš šio suvokimo gali mums dar gali kilti švelnumas, atjauta, atleidimas, susitaikymas, dovana ir pasirinkimas gyventi kartu. Ilgoji Jėzaus kalba per Paskutinę vakarienę, (15. 16. 17 sk. ) kupina skausmingos aistros dėl to, kas vyksta, ir tuo pat metu yra pažadas, kad Jis, Viešpats, niekada nepaliks mūsų vienų.

Viešpats niekada nepalieka mūsų vienų, niekada! Mums reikia, kad Prisikėlusiojo Dvasia apsigyventų mūsų protuose ir išlaisvintų mus nuo baimių, kurios užgriozdina mūsų gyvenimą. Tegul Dvasia gyvena mūsų širdyje, padarydama ją mažiau kietą ir rūgščią, išgydytą nuo daugybės žaizdų. Tegul Dvasia gyvena mūsų gyvenime, išvaduodama mus iš įnirtingo egocentrizmo ir egzistencinio drungnumo, kad gyvenimas pagaliau būtų geras ir prisikeltų.

Dvasia priešinasi ne tik tikėjimo apatijai, bet ir gyvenimo apatijai. Dvasia atgaivina širdis, sukuria vyrus ir moteris, pasižyminčius degančia širdimi ir budria sąžine. Dvasia formuoja tikrai patikimus tikinčiuosius ir tikrus bei patikimus liudytojus tuo metu, kai net tautų lyderiai dažnai elgiasi kaip neatsakingi smurtautojai.

Dvasia vis dar ir visada formuoja aktyvius, sąmoningus ir atsakingus piliečius, galinčius pasipriešinti šiai tylos ir susitaikymo su neteisinga sistema atmosferai, vyrus ir moteris, kurie, vedami Prisikėlusio Kristaus Dvasios, darbuojasi dėl geresnio pasaulio: jie yra šventieji, jie yra teisieji, jie yra geriausi.

Kam konkrečiai reikalinga Šventoji Dvasia? Ką ji prideda mūsų gyvenimui?

Izaijo 61, 1–4 skaitome: „Viešpaties DIEVO dvasia su manimi, nes VIEŠPATS patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.

Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviams laisvės ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams. Paskelbti VIEŠPATIES malonės metų, – mūsų Dievo atpildo dienos, paguosti visų liūdinčiųjų. Suteikti liūdintiems Zione vainiką vietoj pelenų, džiugesio aliejaus vietoj gedulo, šlovės skraistę vietoje bailumo, kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais – daigynu, VIEŠPATIES sodintu, kad apreikštų jo šlovę. Jie atstatys senuosius griuvėsius, atkurs seniai apleistas gyvenvietes, atnaujins nuniokotus miestus, tuščius nuo neatmenamų laikų.

Šventoji Dvasia veda ir formuoja Dievo svajonę apie laiką, kai žmonija išmoks gyventi pagal savo širdį, kai pagaliau žmonės bus laisvi būti žmonėmis, pagaliau galintys gyventi oriai ir džiugiai, kur visi ir kiekvienas ras savo vietą prie Dievo širdies, pagaliau patiriamo kaip Tėvo. Dievo – vargšų Tėvo, Dievo – dovanų Davėjo, Dievo guodėjo ir šviesos, kuri apšviečia.

Pagal vidagioia.it komentarą