Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 15, 9–11 „Pasilikite mano meilėje, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“

Žmogus verčia Biblijos puslapį
Unsplash. com nuotrauka

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus myliu. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.
Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.“

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt

Evangelijos skaitinio komentaras

Pasilikite mano meilėje! (Jn 15, 9)

Kasdien kovojame dvasiniame mūšyje. Kovojame su viskuo pasaulyje, kas priešiška Jėzui. Kovojame su kūnu, tai yra su tuo, kas mumyse priešinga Jėzui. Kovojame su Šėtonu, su tuo, kuris yra visiškai priešiškas Jėzui. Šie trys visomis išgalėmis stengiasi mums sutrukdyti džiaugtis Dievo meile ir dalytis ja su kitais žmonėmis. Bet šioje kovoje mūsų pusėje yra Šventoji Dvasia, sakramentai, Dievo žodis ir mūsų broliai bei seserys.

Pasaulis vis traukiasi nuo Dievo ir skatina nuo Jo nusigręžti ir mus. Žiniasklaida mus bombarduoja vienadienėmis žiniomis, materializmas nevaldomai veša. Pasaulis šaukia, kad mes patys galime pasirinkti, kurių įsakymų norime laikytis. Visa tampa subjektyvu ir reliatyvu. Apgaulė, gobšumas, seksualinis palaidumas, savanaudiškumas, puikybė ir kitos ydos tiesiog tarpte tarpsta.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Kiekviena iš minėtųjų jėgų mus stengiasi patraukti savęsp. Jų keliamame šurmulyje Jėzus tyliai sako: „Pirmiausia ieškok manęs.“ Ar paklausysime? Ar išgirsime Jo balsą? Todėl turime itin stengtis susitelkti į Jėzų per Mišias ar tyliai melsdamiesi. Mūsų dalyvavimas liturgijoje ar asmeninė malda negali būti tiesiog papratimas. Turime atrasti laiko pabūti su kitais parapijiečiais – pasimelsti, pasivaišinti, vienas kitam patarnauti. Taip išmoksime neišleisti iš akių Dievo kvietimo, kuris yra kilnesnis nei kelias, kurį siūlo pasaulis, mūsų sužeista prigimtis ar bloga linkintis piktasis.

Tad naudodamiesi pasaulio gėrybėmis būkime budrūs, skirkime, kas yra gera ir sveika. Į medžiagines gėrybes žvelkime iš teisingos perspektyvos. Atraskime pusiausvyrą tarp rūpinimosi savo reikmėmis ir atidžios meilės kitiems žmonėms.

Tad nebijodamas įsitrauk į dvasinę kovą. Narsios kautynės tebūna mūsų padėka Jėzui už visa, ką Jis mūsų labui padarė!

Jėzau, dėkoju už Tavo nuoširdžią ir ištikimą draugystę. Padėk man visada likti Tavo meilėje.

„ŽODIS tarp mūsų“ 2018 m. gegužė–birželis