Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Jn 17, 11b–19 „Kad jie būtų viena, kaip ir mes“

Kun. Vladimiras Solovej. Bernardinai.lt nuotrauka

Pakėlęs akis į dangų, Jėzus bylojo:
„Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena, kaip ir mes. Kol buvau su jais – tavo man pavestaisiais, – aš išlaikiau juos ištikimus tavo vardui; išsaugojau juos, ir nė vienas jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų, – ir taip išsipildė Raštas.
Dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų manojo džiaugsmo pilnatvę. Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio.
Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vladimiras Solovej

Viešpats meldžiasi už savo mokinius. Nepaisydamas artėjančios išdavystės ir kančios, Jėzus nemąsto apie save, bet sielojasi dėl išbandymų, kurie laukia kartu su Juo į Jeruzalę atėjusių bičiulių.

Jėzus nerimauja dėl savo mokinių kaip anuomet, taip ir šiandien, kadangi žino, jog šio pasaulio logika nuolat siekia diskvalifikuoti Evangeliją kaip niekam tikusią ir neįmanomą įgyvendinti teoriją. Jis žino, kad pagunda išsivaikščioti kas sau sukels rimtų abejonių šių žmonių širdyse, vos žmogžudiškas smurtas atskirs juos nuo Jo. Jėzus numato jų baimę ir savo mokinių išsisklaidymą, kai tik bus suimtas.

Ir vis dėlto neįpuola į neviltį ir nepasiduoda depresijai. Jis žino, kad paskutinį žodį taria ne piktasis, kuris visais būdais stengiasi pademonstruoti savo pergalę prieš nesavanaudišką meilę. Viešpats žino, kad galutinė pergalė – savo gyvybės dovanojimas ir šio pasaulio logikos – „gelbėkis pats“, kaip tai Jam buvo siūloma ant kryžiaus, atmetimas.